3/ SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

Segment trhu

Tržním segmentem je a/ určitá skupina zákazníků s b/ velmi podobnou situací ve vztahu k určité skupině [PRODUKTŮ].


  • nikdy nelze uspokojit požadavky naprosto všech zákazníků / celého dostupnéhopotenciálního trhu (různorodost potřeb / přání lidí)
  • podniky se snaží trh segmentovat, tj. rozdělit jej na menšístejnorodější části, které se vyznačují podobnými požadavky / potřebami, jež jsou homogenní, a které lze tedy snadněji obsloužit
  • jednotlivé segmenty trhu se od sebe navzájem odlišují v celé řadě ohledů (umístěním / postavením / možnostmi / chováním / názory / požadavky / preferencemi)