PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / OBSAH

[MARKETINGOVÉ] prostředí podniku / výzkum

Obsah prezentace

1/ MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU

2/ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

3/ SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

4/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

5/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 01

1/ MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU

Marketingový přístup

 • podstata [MARKETINGOVÉHO] přístupu je pomocí systému a/ teoreticky propracovaných a b/ ověřených nástrojů, principů / postupů dosáhnoutpraxi toho, aby podnik:
 1. dokázal reagovat na přání / potřeby / očekávání zákazníků lépe, než konkurence a
 2. zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu včetně splnění svých podnikatelských cílů
 1. MAKROprostředí (širší okolí – demografické změny / technologický výzkum / hospodářská / politická situace)
 2. MIKROprostředí (podnik / zákazníci / dodavatelé / distributoři / konkurence / zaměstnanci / veřejnost)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 02

MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ


Příklad

{BB} je v případě prodávaných [PRODUKTŮ] schopno ovlivnit mnoho faktorů. U nabídky servisních služeb si stanoví cenu / pobočky nabízející tuto službu / způsob propagace / zaměstnance vykonávající tuto práci.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 03

MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ


Příklad

Změna legislativy u {BB}, která zakáže používání elektrokol na hlavních komunikacích nebo rozšíření odmítavého postoje k cyklistice.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 04

2/ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Nejdůležitější aktivity moderního, [MARKETINGOVĚ] orientovaného podniku / SBU:

 1. znalost situace na trhu (dokončení nové cyklostezky v regionu)
 2. zjišťování potřebpožadavků spotřebitelů (potřeba občerstvení, možnost zakoupení zmrzliny)
 3. vytváření atraktivní nabídky [PRODUKTŮ] pro jednotlivé cílové segmenty trhu (otevření stánku s občerstvením na trase cyklostezky)

Marketingové informační systém (MIS)

Soubor aktivit podniku, které slouží ke sběru / třídění / analýze / vyhodnocování / prezentaci dat, jež jsou potřebná pro přesné / včasné / kvalifikované  [MARKETINGOVÉ] rozhodování.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 05

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MIS podniku může mít dvě (2) různé formy:

 1. několik málo nástrojů (realizace jednorázového / místního průzkumu)
 2. rozsáhlý komplex technickéhopersonálního vybavení (pravidelné komplexní průzkumy pomocí rozsáhlé informační / technické infrastruktury)

Příklad

Majitel {BB} Jan Beger zaměstnává datového analytika, který pravidelně zjišťuje stav trhu a pomáhá společnosti pružně reagovat na vývoj trhu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 06

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

 1. vnitřní zdroje firmy (hospodářské výsledky / údaje o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech)
 2. [MARKETINGOVÉ] zpravodajství (informace od zaměstnanců / sledování konkurence / zprávy specializovaných agentur)
 3. [MARKETINGOVÝ] výzkum (průzkum trhu / porovnávání cen [PRODUKTŮ] / výzkum image firmy / analýza konkurence / výzkum metod distribuce)

 1. hospodářské výsledky (účetní výkazy / výroční zprávy)
 2. specifické údaje (účetnictví / finanční zprávy / operativní evidence)
 3. o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech (statistická evidence / zprávy zaměstnanců)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 07

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Základní zdroje [MARKETINGOVÝCH] údajů:

 1. PRIMÁRNÍ
  • jsou získávány v terénu
  • přímo se týkají řešeného problému
  • zjišťují se nově, jsou aktuální / relevantní (dotazník spokojenosti zákazníka s poskytovanými [PRODUKTY] umístěný na webových stránkách firmy)
 2. SEKUNDÁRNÍ
  • byly získány dříve v minulosti
  • jsou uloženy v podniku / v externí organizaci  (agentuře [MARKETINGOVÉHO] výzkumu) / v archivu / v publikacích  (centrálních orgánů – ministerstva / statistické úřady /  hospodářské komory)

Příklad

Jednou z možností, které {BB} pro zjišťování spokojenosti zákazníků využívá, jsou dotazníky SURVIO.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 08

VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

Využití marketingového výzkumu

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 09

3/ SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

Segment trhu

Tržním segmentem je a/ určitá skupina zákazníků s b/ velmi podobnou situací ve vztahu k určité skupině [PRODUKTŮ].PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 10

SEGMENTACE A POKRYTÍ TRHU

Čtyři (4) základní hlediska segmentace trhu:


 1. GEOGRAFICKÉ
  • větší / menší územní celky (většinu zákazníků {BB} tvoří tuzemští zákazníci z Královehradeckého kraje)
 2. DEMOGRAFICKÉ
  • skupiny zákazníků určené podle pohlaví / věku / vzdělání (nejvíce zastoupená skupina zákazníků {BB} je mužského pohlaví, 30 – 39 let, středoškolského vzdělání)
 3. PSYCHOGRAFICKÉ
  • podle příslušnosti zákazníků k určité společenské třídě s určitým životním stylem  (Hradecká pobočka {BB} nabízí jiný sortiment, než pobočka v Trutnově)
 4. BEHAVIORÁLNÍ
  • podle chování zákazníků (v {BB} vysledovali, že zákazníci na Náchodsku realizují menší, ale častější nákupy, než na Jičínsku)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 11

SEGMENTACE A POKRYTÍ TRHU


Segmenty trhu by měly splňovat tyto vlastnosti:


 1. MĚŘITELNOST
  • kvantifikovatelnost velikosti segmentu a kupní síly
 2. DOSTUPNOST
  • možnost pro SBU, aby daný segment skutečně obsloužit
 3. PODSTATNOST
  • velikost  segmentu musí být taková, aby jeho obsluha byla pro podnik rentabilní / zisková
 4. AKCESCHOPNOST
  • zpracovaný účinný / realizovatelný  [MARKETINGOVÝ] program vhodný pro daný segment
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 12

4/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

[DEFINICE] [MARKETINGOVÉHO] plánování

 • cílem je dosažení shody mezi cílischopnostmi / zdroji obchodníka / tržními příležitostmi SBU
 • [MARKETINGOVÉ]strategické plánování vede k vytvářenípřetváření podnikatelských aktivit, jejichž kombinace zajišťuje uspokojivý zisk / potenciál pro růst
 • výsledkem je [MARKETINGOVÝ] plán (viz. [P] 02, str. 26 - 30)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 13

KROKY MARKETINGOVÉHO PLÁNOVACÍHO PROCESUKroky marketingového plánovacího procesu

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 14

TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Poslání firmy / SBUpodnikatele:

 1. historie (zda měla firma v minulosti potíže nebo stále prosperuje)
 2. aktuální preference vedení / majitelů firmy (zda současné vedení má za cíl to samé, jako její zakladatelé)
 3. tržní ekonomika (zda je krize nebo ekonomika prosperuje)
 4. zdroje firmy (základní kapitál firmy)
 5. kompetence (jaké kroky si firma může dovolit podniknout s ohledem na legislativu)

Příklad

Poslání společnosti {BB} je: 
"Spolehlivý článek nejenom na kole – Begy Bikes, cyklistika na míru!"

PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 15

5/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Uveďte / aplikujte pět (5) příkladů zdrojů [MARKETINGOVÝCH] informací, které můžete ve firmě využívat. Posuďte jejich výhody / nevýhody. 1, 2
 2. Připravte jednoduchý písemný dotazník (min. 5 otázek) pro anketuspokojenosti Vašich zákazníků. Analyzujte, co vše jste dotazníkem zjistili. 1, 2
 3. Proveďte demografickou segmentaci Vašich zákazníků na tři (3) skupiny. Segmenty charakterizujte. 1, 2
 4. Závěry z bodů 1/ 3/ umístěte do příslušných částí [MARKETINGOVÉHO] plánu (viz. [P] 02, str. 28, 29). 1, 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 04 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-23 16:35:02 / konec výpisu prezentace