ZÁSADY ETIKY V PODNIKÁNÍ


  • dobrovolné dodržování zákonů (zákony / předpisy / vyhlášky v místě činnosti)
  • zachovávání důvěrnosti informací (o patentech / obchodních plánech / know-how)
  • vyhýbání se "střetu zájmů"
  • věnování řádné péči provedené práce (bezpečnost / kvalita výrobků)
  • jednání je v dobré víře (dodržování slibů / plnění smluv)
  • uvědomovat si zodpovědnost (i trestní) za celou firmu
  • jednat vždy poctivě (ne vždy to znamená i pravdomluvnost, ale je nepřípustné lhaní, podvod, krádež)
  • chovat se spravedlivě (pravidlo shodného přístupu)