5/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Definujte poslání Vaší firmy / SBU a stanovte její konkrétní cíle ve všech oblastech (a/ postavení podniku na trhu, b/ ekonomická oblast, c/ finanční oblast, d/ sociální oblast a e/ oblast tržní prestiže). 1, 2
  2. Připravte stručnou charakteristiku Vašich [PRODUKTŮ] z pohledu 4P [MARKETINGOVÉHO] mixu. (a/ charakteristika [PRODUKTU] a potřeb, které uspokojuje; b/ konstrukce ceny; c/ distribuční cesty; d/ hlavní komunikační kanály pro jeho propagaci.) 1, 2
  3. V návaznosti na poslání Vaší firmy / SBU stanovte v základních bodech vhodný [MARKETINGOVÝ] plán . 1