PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / OBSAH

[MARKETINGOVÉ] řízení / strategie

Obsah prezentace

1/ MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

2/ DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY

3/ MARKETINGOVÁ STRATEGIE

4/ MARKETINGOVÝ PLÁN

5/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 01

1/ MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

 1. vymezit okruh potenciálních zákazníků,
 2. specifikovat jejich potřeby a
 3. zvolit prostředky / nástroje / činnosti, jimiž budou tyto potřeby uspokojeny

Příklad

Logo {BB}

Společnost {BB} cílí především na:

 1. jednotlivce –  poskytování standardních služeb cyklo obchodu
 2. firmy / organizace – možnost zarezervování koloběžek pro účely firemní akce
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 02
Schéma jednotlivých kroků MARKETINGOVÉHO řízení

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 03

2/ DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


 1. zcela přesné a
 2. konkrétní

Příklad

Jan Beger, majitel společnosti {BB} vždy každému zaměstnanci připomíná, že cílem společnosti NENÍ prodat zboží za každou cenu. Proto zákazníci vědí, že rady prodejců jsou upřímné.

Současně s tím se výše mzdy prodejců neodvíjí od množství prodaného zboží.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 04

DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 05

DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY

 1. V oblasti postavení podniku na trhu:
  a/ ekonomické (obsazování nových trhů),
  b/ finanční (zvyšování obratu firmy),
  c/ sociální (zaměstnání optimálního počtu zaměstnanců) a
  d/ tržní prestiže (zvýšení oblíbenosti firmy)
 2. ekonomické oblasti:
  a/ zvýšení zisku (dosažení monopolu na dílčím trhu),
  b/ zvýšení rentability odbytu (návratnost investice) a
  c/ zvýšení rentability vlastního / celkového kapitálu (návratnost investice do skladu piva)
 3. finanční oblasti:
  a/ dosažení časově kratší návratnosti úvěru (zefektivnění výroby [PRODUKTŮ]),
  b/ zvýšení likvidity (schopnost podniku přeměnit [PRODUKTY] v hotovost),
  c/ stupně samofinancování (zda se [PRODUKT] tzv. „zaplatí“) a
  d/ zlepšení struktury kapitálu (zkvalitnění [PRODUKTŮ])
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 06

DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


 1. sociální oblasti:
  a/ zlepšení spokojenosti pracovníků (zlepšení pracovního prostředí),
  b/ zvýšení důchodůsociálního zajištění (uvolnění více peněz z rozpočtu) a
  c/ zajištění rozvoje osobnosti (organizování pravidelných školení)
 2. V oblasti tržní prestiže:
  a/ posílení nezávislosti podniku (výzkum vlastní výroby piva),
  b/ zlepšení image podniku (prodej kvalitních [PRODUKTŮ]) a
  c/ zvýšení politickéhospolečenského vlivu (spojení se známými osobnostmi)

Příklad

[MARKETINGOVÝ] cíl {BB} může být například získat výhradní dodavatelská práva na značku jízdních kol ORBEA.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 07

3/ MARKETINGOVÁ STRATEGIE


PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 08

STRATEGIE MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ


 1. nejnižších nákladů na výrobudistribuci (maximalizací zisku z prodeje),
 2. nabídky vlastních [PRODUKTŮ] za nižší ceny, než konkurence (originální nápady na design),
 3. většího podílu na trhu (otevření více poboček v regionu) a
 4. co největšího ziskového rozpětí při a/ vysokém objemu tržeb a b/ nízkem zisku z prodané jednotky (prodej veškerého zboží na skladě).

Příklad

Tuto strategii by mohl využívat obchod se sportovním vybavením, v jehož sortimentu by jízdní kola byla zastoupena pouze okrajově. Na každém prodaném zboží tohoto obchodu by bylo hlavním cílem maximalizovat zisk.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 09

STRATEGIE DIFERENCIACE PRODUKTU


 1. psychologických nástrojů (ovlivňování představ / postojů zákazníků) a
 2. způsobem distribuce (speciální prodejny / osobní prodej)

Příklad

Hlavní odlišností / konkurenční výhodou {BB} je stav, kdy zákazníci mohou využít webovou aplikaci, přes kterou je možné objednávat / sledovat stav servisu jejich kola včetně notifikací a podnětů ze strany servisu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 10

STRATEGIE TRŽNÍ ORIENTACE


 1. co nejlépe rozpoznat potřeby těchto segmentů
 2. získat vedoucí postavení v oblasti zájmu zákazníků

Příklad

Pro {BB} je právě tato strategie tou, jež společnost využívá. Díky velmi dobré znalosti trhu si mnoho let drží vedoucí postavení v oblasti prodeje kol v Královehradeckém kraji.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 11

4/ MARKETINGOVÝ PLÁNMarketingový plán

 • [MARKETINGOVÝ] plán je písemný dokument, zachycující výsledky [MARKETINGOVÉHO] plánování a prezentující, a/ kde si podnik přeje být v určitém časovém momentě v budoucnosti a b/ pomocí jakých prostředků (čas / finance / personál / technika / technologie, ...) k tomuto stavu dospěje.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 12

MARKETINGOVÝ PLÁN

 1. úvod - krátké shrnutí hlavních cílů, které se rozpracujíplánu (telekomunikační operátor chce zviditelnit svou značku a rozšířit okruh klientů prostřednictvím nové internetové kampaně – v krocích rozepsaná realizace kampaně),
 2. běžná [MARKETINGOVÁ] situace - základní údaje o konkurenci / distribuci / makroprostředí / [PRODUKTU]. (flexibilní / bezpečné / komplexní řešení telekomunikačních služeb dle požadavku zákazníka na vlastní optické síti),
 3. situace na trhu - číselné údaje o prodejích / cenách / ziskovém rozpětí / čistém zisku pro každý nabízený [PRODUKT] za několik posledních let,
 4. situacedistribuci - prodeje v každé distribuční cestě, změny v distribuci (změny v síle obchodníků / cenách / obchodních podmínkách / nové možnosti sjednání online smlouvy pro poskytování služeb).
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 13

MARKETINGOVÝ PLÁN


 1. konkurenční situace - identifikace hlavní konkurence, popis její velikosti / cílů / tržních podílů / kvality [PRODUKTŮ] (nadměrná konkurence v segmentu velkých firem),
 2. rozbor příležitostí / očekávání v makroprostředí - hlavní příležitosti / vážná ohrožení / silné a slabé stránky / rizika (rostoucí konkurence v oblasti telekomunikačních služeb, široké [PRODUKTOVÉ] portfolio jako hlasové služby, internetová / datová řešení),
 3. cíle – na základě předchozích zjištění / rozborů se stanoví základní typy cílů, které jsou a/ finanční (míra návratnosti investic / předpokládané zisky)b/ [MARKETINGOVÉ] (cíle vycházejí z finančních cílů, určují objem produkce pro dosažení finančních cílů).
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 14

5/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Definujte poslání Vaší firmy / SBU a stanovte její konkrétní cíle ve všech oblastech (a/ postavení podniku na trhu, b/ ekonomická oblast, c/ finanční oblast, d/ sociální oblast a e/ oblast tržní prestiže). 1, 2
 2. Připravte stručnou charakteristiku Vašich [PRODUKTŮ] z pohledu 4P [MARKETINGOVÉHO] mixu. (a/ charakteristika [PRODUKTU] a potřeb, které uspokojuje; b/ konstrukce ceny; c/ distribuční cesty; d/ hlavní komunikační kanály pro jeho propagaci.) 1, 2
 3. V návaznosti na poslání Vaší firmy / SBU stanovte v základních bodech vhodný [MARKETINGOVÝ] plán . 1
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 15

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 02 / 16

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-13 09:42:03 / konec výpisu prezentace