TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Teoretický příklad

  • Do se přihlásilo celkem 54 věřitelů, celková výše zjištěných pohledávek činila 114 tis. Kč.
  • Z výtěžku zpeněžení byla uspokojena pouze odměna / hotové výdaje insolvenčního správce a dále částečně náklady spojené se správou majetkové podstaty.
  • Vzhledem k tomu, že majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, insolvenční soud konkurs na majetek dlužníka zrušil.

Zkratky

  • IS – insolvenční soud
  • – insolvenční řízení