PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / OBSAH

Řešení aktuální krize v podniku

Obsah prezentace

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

2/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE V.

3/ WECANFIXIT – EKONOMICKÁ KRIZE

4/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / ÚVOD


Úvod

Šesté (6) cvičení se bude věnovat teoretickému příkladu „průběh insolvenčního řízení“.

Zaměříme se na další vývoj ekonomické krize v podniku {}.

Popíšeme další ekonomickou krizi ve stavebním podniku WeCanFixIt {WCFI}.

V DLP budeme řešit problém nedostatku provozního kapitálu

PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 01

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Teoretický příklad

 • Insolvenčním řízením prošla v letech 2010–2013 CK GTS Travel, která byla jedničkou na trhu v prodeji letenek.
 • Mezinárodní sdružení leteckých dopravců společnosti odebralo licenci na prodej letenek poté, co firma neuhradila částky v řádu několika set tisíc korun.
 • Kvůli neuhrazeným pohledávkám se společností ukončil spolupráci ve stejné době i autobusový dopravce Eurolines, jehož jízdenky firma prodávala.
 • Majitelé rozprodali pobočky firmy, včetně centrály v Praze.
 • Návrh na zahájení insolvenčního řízení podala zaměstnankyně firmy, která měla nastoupit do práce po rodičovské dovolené / nárokuje si přes 36 tis. Kč jako náhradu mzdy za období nemoci.
 • Žena se údajně snažila firmu kontaktovat, ale veškeré písemnosti se jí vracely zpět jako nevyzvednuté.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 02

TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Teoretický příklad

 • Následně IS rozhodl o řešení úpadku konkursem.
 • Insolvenční správce po svém ustanovení do funkce sestavil soupis majetkové podstaty / seznam přihlášených pohledávek.
 • Dle konečné zprávy zveřejněné v insolvenčním rejstříku byl do majetkové podstaty sepsán:
  • movitý majetek (elektronika / nábytek z bývalých provozoven dlužníka),
  • peněžní prostředky (bankovní účty dlužníka),
  • výtěžek z exekuce pohledávky dlužníka.
 • Celkové příjmy ze zpeněžení majetkové podstaty činily 249 tis. Kč.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 03

TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Teoretický příklad

 • Do se přihlásilo celkem 54 věřitelů, celková výše zjištěných pohledávek činila 114 tis. Kč.
 • Z výtěžku zpeněžení byla uspokojena pouze odměna / hotové výdaje insolvenčního správce a dále částečně náklady spojené se správou majetkové podstaty.
 • Vzhledem k tomu, že majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, insolvenční soud konkurs na majetek dlužníka zrušil.

Zkratky

 • IS – insolvenční soud
 • – insolvenční řízení
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 04

2/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE V.

Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • Chod podniku je stejný, management podniku připravuje reorganizační plán.
 • {} čeká detailnější analýza / nevyhne se výraznému zeštíhlení podniku.
 • Nelze říct, kolik zaměstnanců kvůli udržení podniku v chodu přijde o práci.
 • {} se rozhodla o zeštíhlení prodejní sítě, které je neefektivní.
 • Firma je nutná zajistit provozní financování / prodej provozně nepotřebného majetku.
 • Dle ředitele je nutný vstup nového vlastníka.
 • {} hledá se svolením věřitelských bank investora, který má zájem celý podnik / části.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 05

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Strunka s.r.o.

 • V roce 2021 skončilo hospodaření {} se ztrátou 300 mil. Kč.
 • Tržby firmy loni klesly podle odhadů o 35 %.
 • Insolvenční řízení se {} zahájil krajský soud na konci ledna.
 • Firma soud požádala sama firma kvůli špatné finanční situaci.
 • Příčiny dle managementu propad tržeb / snižování marží / propad cash-flow / nedodržení objednávky hudebních nástrojů.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 06

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Strunka s.r.o.

 • Vedení {}, který je od konce ledna v úpadku, se nesestaví reorganizace.
 • Majitelé nesehnali potřebné peníze na provoz podniku.
 • Reorganizace, která by zabránila konkurzu / umožnila pokračovat ve výrobě, firmě začátkem března povolili věřitelé.
 • Vedení {} navrhuje, aby plán reorganizace navrhli sami.
 • Na sestavení vlastního plánu restrukturalizace dostala {} od věřitelů 120 dnů.
 • {} plán restrukturalizace vzdala z důvodu nedostatku financí na provoz.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 07

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Strunka s.r.o.

 • Koncem dubna věřitelé definitivně rozhodnou, co bude s firmou dál.
 • {} se musí pohybovat v mezích insolvenčního zákona.
 • Jde o jednání se zákazníky, kteří drží podnik neustále v chodu.
 • Ve firmě se uskutečnil věřitelský výbor, který dal prostor k provozním záležitostem.
 • {} je schopna fungovat, ale v omezeném rozsahu.
 • Snaží se uskutečnit všechny uskutečněné objednávky a přesvědčit představenstvo / věřitelský výbor o zachování firmy.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 08

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Náměty k zamyšlení

 • Zhodnoťte aktuální situaci {} na další existenci.
 • Je podle Vás ještě možné zachránit podnik?
 • Jaké investory by mohla {} oslovit a proč?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 09

3/ WECANFIXIT – EKONOMICKÁ KRIZE


WeCanFixIt (WCFI)

 • Společnost {WCFI} se specializuje na prodej stavebnin po ČR, SR a Německu.
 • Krajský soud zahájil insolvenční řízení se společností.
 • Návrh podala konkurenční společnost, které {WCFI} údajně dluží přes 10 mil. Kč.
 • Firma {WCFI}, která vyrábí / dodává potřebný materiál ke stavbám a zajišťuje jejich servis, uvádí, že konkurenční společnosti dluží z nezaplacených faktur za:
  • servisní / kontrolní / údržbářské práce přes 5,5 mil. Kč,
  • úroky z prodlení / penále ve výši přes 1 mil. Kč,
  • za ušlý zisk 2,2 mil. Kč.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 10

WECANFIXIT – EKONOMICKÁ KRIZE


WeCanFixIt (WCFI)

 • Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný konkurencí je dle {WCFI} bezdůvodný / neopodstatněný.
 • {WCFI} je česká stavební společnost, která provozuje přes 120 obchodů po ČR, SR a Německu.
 • Společnost vykázala na českém, slovenském a německém trhu za rok 2021 provozní zisk 341 mil. Kč.
 • V insolvenčním řízením soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek / zda již úpadek nastal.
 • V případech, kdy soud rozhodne o prohlášení úpadku, soud stanoví způsob jeho řešení.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 11

WECANFIXIT – EKONOMICKÁ KRIZE


WeCanFixIt (WCFI)

 • Krajský soud odmítl insolvenční návrh, protože soudu chyběly podstatné informace o dalších věřitelích společnosti {WCFI}.
 • Konkurenční společnost v obecné rovině uvedla subjekt, o kterém se domnívá, že je dalším dlužníkovým věřitelem.
 • Není žádný konkrétní / rozhodující údaj, že dlužník není schopen své závazky plnit, tedy že se nachází v platební neschopnosti.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 12

4/ DLP

DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 13

DLP

Úkoly

 1. Nalezněte tři (3) argumenty pro věřitele / banku, proč je Váš podnik nadále životaschopný.
 2. Navrhněte, co je pro podnik vhodnější, zda
  a/ dlouhodobý úvěr nad 5 let nebo
  b/ střednědobý úvěr do 5 let splatnosti.
 3. Zvolte tři (3) různé banky a porovnejte podmínky pro úvěry. Výsledek okomentujte ve SWOT analýze.
 4. Při formulaci odpovědi na úkol 1 / 2 zohledněte i poslední / aktální stav majetku z Vaší rozvahy.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 14

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 06 / 15

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-13 09:32:15 / konec výpisu prezentace