2/ PRŮBĚH VLASTNÍ LIKVIDACE

Předání / převzetí podniku


Dosavadní statutární orgán předá podnik likvidátorovi předávacím protokolem.

Hlavní dokumenty jsou:

  • vstupní účetní rozvaha / výkaz zisků a ztrát,
  • soupis aktiv / pasiv,
  • inventury majetku (hmotný / nehmotný / finanční / personální / pohledávky / závazky),
  • předpokládané výnosy z prodeje majetku.