PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / OBSAH

Krizový [MANAGEMENT]

Obsah prezentace

1/ KRIZOVÝ MANAGEMENT

2/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

3/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

4/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / ÚVOD

Úvod

Jednou ze specifických oblastí [MANAGEMENTU] je krizový [MANAGEMENT].

V souvislosti s aktuálním ekonomickým vývojem ve světě / České republice nabývá tento podobor [MANAGEMENTU] na větší důležitosti.

Zabývá se možnostmi, jak zvládat potencionální / reálné hrozby co nejefektivněji (časově / finančně).

Jestliže manažer nedokáže včas identifikovat mimořádné jevy (nebo je ignoruje), zvyšuje se a/ pravděpodobnost vzniku krizového stavu a b/ hrozba zániku firmy.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 01

1/ KRIZOVÝ MANAGEMENT


MANAGEMENT

Ucelený soubor ověřených názorů / zkušeností / doporučení / metod, které manažeři užívají k zvládnutí pěti (5) manažerských funkcí a jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů včetně dlouhodobé firemní prosperity.

Krizový MANAGEMENT

Soubor specifických přístupů / metod, využívaných ke zvládnutí nepříznivých ekonomických / přírodních / technických / personálních / jiných vlivů s cílem minimalizovat dopady na podnik.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 02

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Pojetí krizového MANAGEMENTU


Předmětem krizového [MANAGEMENTU] je systémový proces zvládání mimořádných událostí / krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace může vzniknout:

Není podstatné, zda konflikt vzniká a/ postupně (politický konflikt / obchodní konflikt atd.), nebo b/ náhle (loupež / požár / válka atd.).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 03

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Krize je charakterizována:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 04

KRIZOVÝ MANAGEMENT


MANAGEMENT krizí rozeznává časové etapy:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 05

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 06

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 07

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Členění mimořádných událostí

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 08

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Ve veřejném zájmu

Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona systém (IZS), tvořený:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 09

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Risk MANAGEMENT

Obor / specializovaný tým, zabývající se předcházením krizí / mimořádných událostí různého charakteru (uvnitř podniku).


Hlavními úkoly jsou:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 10

2/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Fáze existence podnikatelského subjektu jsou:

 1. [MANAGEMENT]:
  • ideový zrod podnikatelského záměru (nápad založit obchod a opravnu jízdních kol),
  • vypracování podnikatelského záměru a výběr typu společnosti (založení s. r. o.),
  • zápis společnosti do obchodního rejstříku,
  • realizace podnikatelského záměru (otevření obchodu),
 2. Krizový [MANAGEMENT]:
  • prohlášení likvidace nebo zrušení společnosti na základě skončeného insolvenčního řízení (ukončení činnosti cyklistického obchodu po 4 letech pro nedostatek finančních prostředků pro chod firmy),
  • výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 11

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Jevy (aspekty) lze rozdělit podle etap průběhu firemní krize na:


1. Etapa:

 • podniku (firmě) klesají příjmy / ubývají zákazníci, ...
 • rostou náklady (penále / energie / reklama, ...).

2. Etapa:

 • zvyšuje se objem úvěrů / rostou splátky a úroky z úvěrů,
 • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh / zákazníka / dodavatele.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 12

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


3. Etapa:

 • banky požadují předčasné splacení poskytnutých úvěrů,
 • u stávajících úvěrů začnou růst úrokové sazby,
 • dlouhodobě chybí finance na provoz firmy (energie / mzdy, ...),
 • objevují se potíže s platební schopností dodavatelům / zaměstnancům / státu (daně),
 • subjekt nuceně snižuje zásoby majetku / prodává zbytné majetky,
 • omezují se nákupy surovin / zboží, ...
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 13

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


4. Etapa:

 • podnik se dostává do ekonomické ztráty / chybí finanční prostředky na provoz / mzdy / nákupy zboží / služeb, ...
 • uvnitř firmy se objevují personální spory, které přerůstají navenek, např. ve vztahu k obchodním partnerům,
 • platební schopnost se sníží na minimum.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 14

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Možné příčiny vzniku krize

Krize mají za následek u podniků především ztrátu obratu / tržeb / disponibilního zisku.

Příčiny krize

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 15

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Postup řešení firemní krize


1/ Identifikace krizových faktorů

Tzv. krizového potenciálu (nereálný business plán – otevření velkého počtu poboček {BB}).


Členění krizových faktorů podle účinku:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 16

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Postup řešení firemní krize


2/ Stanovení řešení (strategie / taktika):

Způsob řešení:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 17

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Postup řešení firemní krize


3/ Realizace


4/ Vyhodnocení

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 18

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Charakteristika situace MANAGEMENTU existujících krizí:


PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 19

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


1/ Být aktivní / přesvědčený o své věci

Risk manažer musí:

 • Mít velmi silnou vnitřní motivaci.
 • Být snahou za každou cenu něčeho dosáhnout.
 • Schopen předvídat, být vždy o krok napřed před reálným průběhem situace a mít připravené varianty vývoje krizové situace (umět zareagovat na náhlé změny).
 • Musí se jednat o velmi cílevědomého člověka, který o sobě a svých schopnostech nepochybuje.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 20

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


2/ Hluboké odborné znalosti / ztotožnit se se svou rolí manažera

Risk manažer musí:

 • Znát bezpodmínečně funkci zachraňovaného podniku (znát velmi podrobně každý výrobní proces a jeho rizika).
 • Znalost okolí podniku, jeho možnosti / zdroje použitelné pro záchrannou činnost (vědět, že je v dosahu provozovny vodní zdroj použitelný pro hašení požáru).
 • Znalost silných / slabých stránek podniku / příležitosti / hrozby (vědět, že ve výrobních halách je nízko kanalizace, takže v případě prudkých dešťů může dojít k zatopení).
 • Rozsáhlé životní / odborné zkušenosti s řízením za extrémních situací.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 21

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


3/ Výrazné rozumové / racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

Risk manažer musí:

 • Rozvíjet intelektuální / racionální schopnosti/ organizační schopnosti / čistý prostý rozum / aplikace vědeckých přístupů / logického myšlení.
 • Rozvíjet emoční / citovou složku lidského jednání (intuice / přístupnost novinkám a neznámým situacím / v syntetické souběžné činnosti umět reálně kombinovat fakta / schopnost zobecňování a koncepčního myšlení).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 22

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


4/ Dispozice empatickými komunikativními přístupy v rozhodovacím procesu

Risk manažer musí:

 • Umět vytvořit tým spolupracovníků.
 • Každého člena týmu pověřit adekvátní činností (nepověřovat technologa dohledem nad počítačovou sítí).
 • Umět se vcítit do snah / tužeb / problémů / možností.
 • Umět navázat komunikaci s kýmkoli i neznámým.
 • Umět vytvořit komunikačně otevřené / pozitivní prostředí v týmu, umět tým motivovat (bránit vzniku "dusna" a nežádoucích kolektivních vztahů - např. milenci v jednom týmu jsou velkým zdrojem rizik).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 23

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


5/ Naplnění etické důvěryhodnosti a charisma vůdčí osobnosti

Risk manažer musí:

 • Uvědomovat si postoje k situaci (hlavně mezi lidmi postiženými mimořádnou událostí).
 • Počítat s abnormálním zatížením postižených fyzicky / psychicky / ekonomicky (v případě propuštění z práce lidé většinou přichází o životní motivaci i o zdroj prostředků pro obživu).
 • Zachovávat základní etická tabu i v krajně napjatých / nepříznivých situací (neprojevovat neúměrně hněv / nemít tendenci někoho okrást!).
 • Umět nechat působit své charisma na okolí a vytvořit prostor / čas pro zhodnocení situace a rozhodovací proces (pokud vedoucí krizového týmu má charisma a umí ho užít, bude mít značně usnadněnou práci, protože ho lidé budou brát jako přirozenou autoritu).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 24

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


6/ Etická síla a odolnost vůči emocím

Risk manažer musí:

 • Odolávat účinkům havárií a katastrof / zvládat vlastní emoce / zvládat emoce i ostatních lidí
 • Nutnost úměrného projevu emocí, profesionálně laděný postoj (respektování situace / možností ostatních)
 • Psychologický nácvik činností za citově vzbouřených situací (dbát na psychickou hygienu zachraňovaných i zachránců)
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 25

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


7/ Dobrý fyzický / duševní stav / pozitivní myšlení

Risk manažer musí:

 • Utužovat vlastní dobrý fyzický / duševní stav (rekreační sport).
 • Pozitivně ladit své záliby – duševní hygiena (práce s reálným tvůrčím výsledkem –lepení modelů lodí).
 • Mít víru v úspěšný konec řešení událostí (nepodléhat pesimistickým vizím).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 26

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


8/ Bystře vnímat a reagovat na podněty

Risk manažer musí:

 • Neotálet s reakcí na závažné podněty (v případě krize je třeba přijímat správná rozhodnutí ve správnou chvíli, někdy záleží na každé vteřině).
 • Umět rychle vyhodnotit situaci.
 • Příslušně rychle reagovat a zabránit nebezpečí z prodlení.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 27

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


9/ Používat vědeckých metod práce

Risk manažer musí:

 • Umět používat indukcizobecňování (od jednotlivostí v dostatečném souboru faktů k jejich shrnutí a zobecnění) (nezobecňovat na základě jednoho případu).
 • Využívat dedukce (umět z obecně platných zásad odvodit pravděpodobný průběh událostí a alternativně se na tuto skutečnost připravit).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 28

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


10/ Utužovat celkovou sílu / odolnost vlastní osobnosti

Risk manažer musí:

 • Mít tréninkové metody pro získávání síly (sportovní aktivity / koníčky / rodina).
 • Mít zdroj pozitivního ladění svého postoje (děti / rodina vůbec / uspokojení z práce).
 • Umět skloubit uvedené požadavky do uceleného souboru vlastního jednání / chování.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 29

3/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Ekonomická krize se dotýká i oblasti cyklistiky. Zejména proto, že se jedná pouze o volnočasovou aktivitu. Některé menší prodejny a opravny cyklistických kol zkrachovaly. Hlavní příčinnou bývají nedostatky v [MANAGEMENTU] podniku, zejména v oblasti předcházení rizik.

Ve firmě {BB} má na starosti krizový [MANAGEMENT] sám majitel. Zabývá se vlivy, které mohou ohrozit jeho podnik a snaží se je omezovat.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 30

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Ekonomické vlivy: Finančním problémům je možné se vyhnout, pokud si firma vytvoří finanční rezervu (i přesto, že nevyjde plánovaná investice, majitel musí být schopen platit své zaměstnance).

Technické vlivy: Majitel musí stále počítat s možností poruchy nářadí potřebného pro opravu cyklistických kol. Pokud tato situace nastane, zákazník se rozhoduje, zda si počká nebo přejde ke konkurenci.

Personální vlivy: Odchodu zaměstnanců za „lepším“ pomůže dostatečný motivační systém.

Právní vlivy: Změna legislativy může změnit podmínky prodeje kol a v návaznosti na odpovědnost v souvislosti s případnými úrazy. Této hrozbě je možné předejít pojištěním.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 31

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Pro zhodnocení rizik společnosti {BB} se majitel rozhodl sjednat pojištění podnikání proti různým rizikům, a to na úkor zvýšení finanční náročnosti.

Cena pojištění za rok činí cca 12.000 Kč a zahrnuje veškerá rizika, která s podnikáním souvisí:

 • pojištění věcí movitých proti požáru / výbuchu / úderu blesku / vandalismu,
 • pojištění přerušení provozu (uhrazení platů zaměstnanců, pokud nemohou pracovat),
 • pojištění odpovědnosti proti škodě / újmě způsobené provozním činností / na pronajaté nemovitosti a věcech zaměstnanců / škodě způsobené vadou jízdních kol / koloběžek.

Pojištění je velmi komplexní a vyřeší mnoho krizových situací.

Pojištění pobočky {BB}

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Díky velké rozpočtové kázni nastolené dlouho před samotnou krizí nebyla společnost {BB} nucena snižovat náklady. Díky propracovanému plánování / předcházení rizik došlo ke zvýšení efektivnosti práce.

Hlavní strategií firmy zůstává orientovat se s maximálním úsilím na spokojenost zákazníka.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 33

4/ DLP


DLP / 09

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Proveďte SWOT analýzu možných hrozeb Vaší firmy (podnikání). 1, 2
 2. a/ Kdo, b/ kdy a c/ jakým způsobem se předchází rizikům ve Vaší firmě (podnikání) před okolními vlivy? 1, 2
 3. Zjistěte podmínky pojištění Vašeho podnikání proti různým rizikům. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 34

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 09 / 35

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.


2024-02-27 19:00:03 / konec výpisu prezentace