PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / OBSAH

Plánování

Obsah prezentace

1/ PODSTATA PLÁNOVÁNÍ

2/ KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ

3/ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

4/ DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

5/ PODNIKATELSKÝ PLÁN

6/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

7/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / ÚVOD

Úvod

Strategické PLÁNOVÁNÍ je výchozím rozhodovacím procesem organizace.

Při vytváření podmínek pro efektivní práci jednotlivců pracujících ve skupině je nejdůležitějším úkolem manažera dosáhnout jistoty, že každý pochopil účel / cíle práce skupiny včetně metod pro jejich dosažení.

Jestliže má být skupinové úsilí efektivní, musí lidé vědět, co je třeba udělat. To je cílem PLÁNOVÁNÍ.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 01

1/ PODSTATA PLÁNOVÁNÍ


PLÁNOVACÍ funkce vždy vychází ze čtyř (4) základních faktorů. Jsou to:


 1. CÍLE budoucí stavy organizace / firmy, kterých [MANAGEMENT] chce dosáhnout (otevření nové pobočky {BB}, přidání běžeckého vybavení do sortimentu společnosti).
 2. AKCE specifické činnosti naplánované tak, aby bylo dosaženo zvolených cílů (výběr vhodných prostorů, nábor nových zaměstnanců…).
 3. ZDROJE představují omezení / limity, ve kterých se firma může pohybovat (z rozpočtu firmy je možné uvolnit částku 150 000 Kč na nečekané výdaje).
 4. PRAVIDLA způsoby realizace plánů, které umožňují konkrétním osobám cílů dosáhnout (dodržení vytvořeného plánu).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 02

DRUHY PLÁNŮ


Z hlediska ČASOVÉHO horizontu lze rozlišovat tři (3) základní úrovně PLÁNOVÁNÍ:


Z hlediska ÚROVNĚ rozhodovacího procesu lze rozlišovat:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 03

DRUHY PLÁNOVÁNÍ


Strategické PLÁNOVÁNÍ


Příklad

Získávání nových zákazníků {BB} z oblasti běžeckého sportu přidáním sortimentu právě běžeckého vybavení. Rozšíření působnosti / prodejen do dalšího kraje. Usilování o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Zavedení vyzvednutí servisovaného jízdního kola u majitele a následné vrácení po dokončení opravy.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 04

DRUHY PLÁNOVÁNÍ


Taktické PLÁNOVÁNÍ


Příklad

Nákup a vyjednávání s novými dodavateli / značkami jízdních kol. Založení dceřiné společnosti, zabývající se půjčováním jízdních kol / koloběžek / sportovního vybavení. Zavedení pravidelných porad vedení, za cílem inovovat / zlepšit společnost {BB}.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 05

DRUHY PLÁNOVÁNÍ


Operativní PLÁNOVÁNÍ


Příklad

Konkretizování počtu nových jízdních kol v objednávce. Aplikování určitého postupu pro odvzdušnění hydraulických brzd. Aktualizace vystavovaného sortimentu především na kola značky Rock Machine. Realizace kampaně podporující půjčovnu jízdních kola koloběžek.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 06

2/ KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ


Cíle

= konečný stav, ke kterému všechny plánovací aktivity směřují.

Efektivní PLÁNOVACÍ proces je založen na a/ jasném stanovení cílů plánu a b/ způsobu hodnocení míry a postupu jejich dosažení.


Základními požadavky na stanovení cílů jsou:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 07

KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ


Strategie

Vyjadřují koncept celého chování organizace / dlouhodobý program / způsob činnosti organizace.

Dávají odpovědi na tyto základní otázky, jak/ý/é:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 08

KATEGORIE PLÁNOVÁNÍ


Taktiky

Návody / způsoby uvažování, nutné pro formulaci plánů.

Postupy

Návody, jakým způsobem mají být určité činnosti prováděny.

Pravidla

Určují specifické požadavky na činnosti. Vyjadřují rozhodnutí, zda určité činnosti musí / nesmí být vykonávány. (nové jízdní kolo vždy projde testováním funkčnosti v servisech {BB})

Programy

Souhrn cílů / strategií / postupů / pravidel / potřebných kroků / zdrojů.

Rozpočty

Numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje. Jsou spojeny s kontrolou.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 09

3/ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


A/ Stanovení strategických cílů (vstup na trh s běžeckým vybavením).

B/ Strategická analýza vnějšího okolí firmy (co nabízejí konkurenti / připravovaná legislativa).

C/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci / vztahy se zákazníky / vybavení poboček).

D/ Silné / slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod (kvalifikace pracovníků / praktické znalosti oblasti x malý sortiment vystavené běžecké obuvi).

E/ Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 10

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


F/ Zpracování strategie produktového portfolia firmy (běžecké boty / ponožky / funkční oblečení / sport trackery atd.).

G/ Určení variant dílčích strategií (marketingové / inovační / výrobní / finanční / organizační / personální atd.).

H/ Výběr optimální varianty komplexních strategických plánů.

I/ Formulace komplexního strategického plánu.

J/ Sestavení rozpočtů (Kč).

K/ Rozpracování / převedení komplexního strategického plánu do plánů taktických / operativních.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 11

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


A/ Stanovení strategických cílů


Základem procesu strategického PLÁNOVÁNÍ je stanovení strategických cílů podniku.

Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své a/ existence a b/ činností.


Příklad

Společnost {BB} chce rozšířit sortiment o běžecké vybavení se zaměřením na OCR (Obstacle Course Races). Proto Jan Beger navázal spolupráci se společností INOV-8, která disponuje širokou škálou produktů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 12

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


B/ Strategická analýza vnějšího okolí


 1. Obecné okolí
  • Socioekonomický sektor – faktory ekonomické / ekologické / klimatické / sociální (analýza zájmu o cyklistiku z pohledu ekonomiky).
  • Technologický sektor – vynálezy / zásadní inovace (užívání hydraulických kotoučových brzd a elektronických, bezdrátových sad řazení na silničních kolech).
  • Vládní sektor – aktivity vlády / orgánů / institucí (sledování centrální banky / burzy / soudů / politických stran atd.).
 2. Oborové okolí
  • Skupina podniků, jež nabízejí stejný / vzájemně nahraditelný sortiment produktů (Cykloobchody ve vzdálenosti do 10 km od poboček {BB}).
  • Ovlivněno především zákazníky / dodavateli / konkurenty.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 13

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


C/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy


Zkoumá faktory vnitřního prostředí firmy (faktory základní podnikatelské pozice firmy).

Příklad

V {BB} dbají na to, aby drželi krok především s trendy v oblasti servisu jízdních kol
(faktor vědeckotechnického rozvoje).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 14

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


D/ Silné / slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod


Na základě analýzy okolí podniku je nutné odhadnout / definovat
silné (vysoce kvalifikovaní servisní technici) a
slabé (poloha poboček mimo centra měst) stránky podniku a
na základě nich určit hlavní konkurenční výhody.


Techniky jsou zpravidla prezentovány v maticové formě.

Patří sem SWOT analýza a jiné.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 15

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


E/ Návrhy základních variant podnikatelských strategií

Strategii volby znázorňuje matice výrobek – trh. Výsledkem jsou čtyři (4) strategie:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 16

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


F/ Zpracování strategie produktového portfolia firmy


Jedná se o základní krok strategického PLÁNOVÁNÍ.

Základní metody optimalizace portfolia (optimální přístup je kombinace metod):

Příklad

{BB} nabízí kromě jízdních kol mnoha značek také koloběžky značky Kostka, cyklistické přilby značky Giro a tretry od značek Force a Shimano a mnoho dalšího.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 17

MATICE BCG

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 18

MATICE BCG

Hvězdy

Matice BCG

Peněžní (dojné) krávy

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 19

MATICE BCG

Otazníky

Matice BCG

Psi

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 20

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


H/ Výběr optimální varianty plánu


Porovnáváme / zvažujeme základní faktory, jako např:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 21

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ


Shrnutí

Na základě závěrů uvedených kroků je zpracován souhrnný dokument "Komplexní strategický plán" společnosti, který je předložen vrcholovému vedení firmy ke schválení.

Po schválení je "Komplexní strategický plán" a/ doplněn podrobnými rozpočty a b/ zpracován do krátkodobých plánů taktických / operativních.

Zpravidla se jedná o následující taktické plány (o trvání jednoho (1) roku):

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 22

4/ DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU


= vliv / rozhodující význam na finální podobu plánu.

Členění činitelů do osmi (8) skupin:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 23

DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU


Základní činitele:


Odvozené činitele:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 24

DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

Přírodní činitele:

Technické činitele:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 25

DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

Ekonomické činitele:


Politické činitele:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 26

DETERMINANTY PODNIKOVÉHO PLÁNU

Sociální činitele:

Psychologické činitele:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 27

5/ PODNIKATELSKÝ PLÁN


K úspěchu v podnikání je kromě původní sebelepší myšlenky třeba
realistické ztvárnění / promyšlení / doplnění podrobnostmi.


Příčina podnikatelských neúspěchů spočívá v nedokonalém [MANAGEMENT] (nejasný záměr / chybějící strategie a termíny / podcenění rizika ze strany konkurence / výběr spolupracovníků atd.).


Příklad

S rozšiřováním {BB} zjistil Jan Beger, jak důležité je se zabývat podnikatelským plánem. Díky jasné představě / vizi byl schopen dodavatelům sdělit konkrétní cíle nebo dosáhnout na zajímavější podnikatelské půjčky pro nákup sortimentu / inovaci obchodů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 28

PODNIKATELSKÝ PLÁN


Podnikatelské úvahy procházejí nejčastěji čtyřmi (4) etapami:


Podnikatelská vize


Příklad

Vizí {BB} je zvýšit zájem o sport především u dětí. Proto společnost {BB} každoročně realizuje cyklistický závod, kde mají děti zdarma a provozuje cyklistický oddíl {BB} team.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 29

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikatelsky záměr

Podnikatelský projekt

Příklad

{BB} se aktuálně zabývá otázkou zvýšení počtu servisních techniků o jednoho (1) na každou pobočku. Počet oprav jízdních kol bude větší v průměru o tři (3) za den / pobočka, na druhou stranu vzrostou náklady a bude nutné zřídit nové servisní dílny.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 30

PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikatelský plán

Příklad

V {BB} je pro sezónu 2020 cílem zvýšit prodej dětských kol. Proto v tomto kontextu realizují RK (marketingový plán). Na základě odhadu zvýšení poptávky zajišťují větší dodávku dětských kol Focus (provozní plán). K zafinancování toho záměru společnost využívá rezervní fond (finanční plán).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 31

PODNIKATELSKÝ PLÁN


Dobře zpracovaný podnikatelský plán má mnohem širší využití pro:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 32

6/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Poslání společnosti

 • Zákazníkům: nabízet jízdní kola / elektrokola / koloběžky / příslušenství nejlepší kvality / poskytovat spolehlivý servis.
 • Zaměstnancům: nabízet zaměstnání, které vytváří prostor pro seberealizaci.
 • Společnosti: propagace sportu všem věkovým kategoriím, prodej vybavení pro a/ začátečníky i b/ profesionální jezdce, možnost závodit za cyklistický tým {BB}.
 • Vlastníkům: přinášet zisk / návratnost jejich investic.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 33

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Hierarchie cílů a strategií společnosti

Hierarchie cílů společnosti

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 34Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Víkendový kemp jízdy na kole

Majitel hodlá ve své společnosti rozšířit nabídku služeb o víkendový kemp jízdy na kole.

Zákazníci budou moci v průběhu tří (3) dnů získat a/ nové technické dovednosti jízdy i b/ lepší fyzickou zdatnost.

Pro realizaci tohoto záměru majitel poptal ubytovací zařízení s žádostí o cenovou nabídku.

Dále oslovil se svým záměrem některé profesionální cyklisty.

Tuto myšlenku představil zbytku vedení společnosti {BB} společně s vypracovaným podnikatelským plánem.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 35


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Víkendový kemp jízdy na kole

Z plánu vyplývá, že kemp bude pro třicet (30) cyklistů, kteří se rozdělí dle výkonnosti do pěti (5) skupin po šesti (6). Každá skupina bude mít jednoho (1) instruktora, který jezdce seznámí s předem danou problematikou jízdy.

Z tohoto důvodu je nutné najmout šest (6) instruktorů, dva (2) maséry a výživového poradce. Zázemí kempu bude v ubytovacím zařízení, které zajistí pro všechny uchazeče stravu.

Náklady na kemp se dle finanční analýzy budou pohybovat v rozmezí od 130.000 Kč do 150.000 Kč.

Z toho důvodu byla cena kempu stanovena na 6.000 Kč / osoba.

Společnost {BB} tímto podstupuje celkové riziko „prodělku“. V opačném případě dojde ke zviditelnění společnosti včetně podpory sportu v regionu.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 36

7/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Graficky znázorněte poslání Vaší společnosti. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1, 2
 2. Pojmenujte slovně / obrazem pět (5) položek produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na tři (3) roky. 1, 2
 3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici firmy na trhu. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 37

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 04 / 38

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-06-14 23:32:55 / konec výpisu prezentace