PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / OBSAH

Základní pojmy [MANAGEMENTU]

Obsah prezentace

1/ DEFINICE MANAGEMENTU

2/ MANAGEMENT JAKO VĚDA

3/ SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU

4/ ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

5/ SOUHRNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

6/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / ÚVOD

Úvod

ZMNG II bude pojat jako ucelený pohled na klíčové manažerské činnosti,
tj. rozhodování a plánování / organizování / vedení lidí a motivaci / kontrolu.

Zmíněna budou základní hlediska / podstata / význam / smysl pro manažerské řízení.

Cílem ZMNG II je
a/ navázat na získané znalosti z předchozího semestru a
b/ nabídnout ucelené informace o všech manažerských funkcích s důrazem na plánování / organizování.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 01

1/ DEFINICE MANAGEMENTU

Příklad

Soukromý podnikatel Jan Beger založil spol. s r. o. pod názvem Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

Logo {BB}

Předmětem činnosti je:

 • prodej jízdních kol, elektrokol / koloběžek,
 • prodej sportovního vybavení,
 • servis jízdních kol,
 • kurzy oprav jízdních kol.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 02

DEFINICE MAMAGEMENTU

1/ určitá skupina lidí v podniku

Příklad

Organizační členění společnosti {BB}:

TOP management

 • Majitel (ředitel) společnosti (výběr značek kol / elektrokol / koloběžek / plán strategie společnosti / kalkulace konečné ceny kol, …)
 • Obchodní manažer (navazování nových obchodních kontaktů / příprava smluv / uzavírání smluv / jednání s obchodními partnery a dodavateli, …)
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 03

DEFINICE MAMAGEMENTU

Příklad

Organizační členění společnosti {BB}:

TOP management

 • Marketingový manažer (propagace cyklo obchodu / tvorba reklamních akcí / správa soc. sítí)

NIŽŠÍ management

 • finanční úsek (účetní / fakturace / mzdy)

OSTATNÍ zaměstnanci, nezařazení do nižšího managementu:

 • Servisní technici / prodavači na pobočce
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 04

DEFINICE MAMAGEMENTU

2/ způsob vedení lidí


Příklad

TOP management zadává úkoly nižšímu managementu / ostatním zaměstnancům.

Nižší management a ostatní zaměstnanci (servisní technici / prodejci) zajišťují plnění úkolů, stanovených TOP managementem. Za přesné provedení má podřízená skupina plnou odpovědnost.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 05

DEFINICE MAMAGEMENTU

3/ odborná disciplína / obor studia

Definice

 • Soubor přístupů (názorů / doporučení / principů / technik / metod), kterých využívají manažeři k zvládnutí manažerských funkcí (dosažení vytýčených cílů).
  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

4/ teorie, zejména v řízení podniků

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 06

DEFINICE MAMAGEMENTU


Příklad

TOP management se pravidelně schází s nižším managementem a ostatními zaměstnanci za účelem:

 • vyhodnocení prodeje jízdních kol, elektrokol a koloběžek za období (vyhodnocení prodeje zájezdů za první čtvrtletí tohoto roku),
 • vyhodnocení provizních prodejů za období (porovnání období srpen, září 2019),
 • strategie / plán na další období (vyhodnocených výsledků, poklesu prodejů v měsíci srpen a září, zadání studie Walker&Lambert – zvýšení prodejů o 16 %).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 07

2/ MANAGEMENT JAKO VĚDA

Definice

 • Citace: Management není pouze věda, je to i umění. Manažer musí zapojovat instinkty, intuici, vědět kdy zariskovat.
  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

Sebezdokonalováním by se [MANAGEMENT] měl stávat stále více vědou.
Manažeři, kteří se pokoušejí řídit bez vědeckých znalostí, musí zcela spoléhat na štěstí, intuici, případně předcházející zkušenosti.


Příklad

Jan Beger, který společnost {BB} založil, využívá znalostí v kombinaci s instinktem. Právě instinkt je jeho silnou stránkou, protože v oblasti cyklistiky se pohybuje téměř celý život a toto prostředí / trh perfektně zná.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 08

3/ SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


[MANAGEMENT] = cílevědomě koordinované působení na aktivitu lidí, zaměřenou ke zdokonalení současného (výchozího) stavu.


1/ Cíle

Příklad

Hlavním cílem společnosti {BB} je a/ zvýšení zájmu o cyklistiku a b/ podpora sportovních aktivit v cyklistice.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 09

SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


1/ Cíle

Příklad

Společnost {BB} má dále stanoveny následující cíle:

 • zvýšit množství prodaných elektrokol v roce,
 • dosáhnout postavení výhradního dovozce kol značky Orbea,
 • zdvojnásobit prodejní plochu obchodu pro konkrétní rok.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 10

SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


2/ Úkoly


3/ Koordinace

Příklad

Mezi hlavní úkoly společnosti {BB} patří a/ prodej a b/ servis jízdních kol.
Se splněním hlavních úkolů souvisí koordinace práce zaměstnanců. V {BB} je jasně vymezeno, že servisní technici realizují servis jízdních kol dle předem daných kritérií a prodavači vystupují k zákazníkům podle určitých pravidel.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 11

SYSTÉM PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU


4/ Působení / aplikace


5/ Aktivita

Příklad

Majitel společnosti {BB} Jan Beger neustále sleduje trendy v oblasti cyklistiky.
Minulý rok správně předurčil vývoj prodeje elektrokol, rozšířil jejich nabídku do všech prodejen a předběhl tím veškerou konkurenci.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 12

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

1/ OKOLÍ

Okolí PODSTATNÉ

Okolí OSTATNÍ

Vazby INFORMAČNÍ

Vazby HMOTNÉ

Příklad

Sběr informací o a/ nejbližší konkurenčních cykloobchodech v okruhu 25 km a b/ vyhláškách, které by mohly ovlivnit trh s jízdními koly

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 13

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY


2/ Struktura

složení / skladba / účelné uspořádání:

Příklad

Při vyjednávání obchodních podmínek o nákupu nové značky jízdních kol Focus se musí vedení shodnout s finančním oddělením o výši počáteční investice. Dále společně stanovuje množství kusů kol v jednotlivých objednávkách a určuje strategii prodeje zákazníkům.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 14

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

3/ Fungování

(schopnost efektivního chodu / náležité činnosti)

4/ Nároky

(určuje tržní ekonomika)

Příklad

I cyklistický obchod {BB} je ovlivněn tržní ekonomikou. Vedení neustále sleduje vývoj trhu a inovace, využívá otevřenosti ekonomiky tím, že nakupuje produkty od zahraničních dodavatelů a z hlediska ekologie recykluje (pláště, díly, ...).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 15

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

5/ Nároky na podnik

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 16

4/ ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

Manažeři

Výběr / výchova manažerů jsou v moderním [MANAGEMENTU] klíčové.

Příklad

Manažeři jsou pravidelně posílání na školení, aby neustále rozšiřovali své znalosti.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 17

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY


Základní manažerské funkce

A/ ROZHODOVÁNÍ / PLÁNOVÁNÍ
(plánování kvality servisu jízdních kol / zaměření se na vidlice značky Rock Shox / zavedení nových elektrokol s baterií zabudovanou uvnitř rámu)

B/ ORGANIZOVÁNÍ
(dělba práce při servisu jízdních kol)

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE
(vymezení působnosti / odpovědnosti u výkonu práce / motivace zaměstnanců)

D/ KONTROLA
(fyzická kontrola skladových zásob / návratnosti vložených investic / kvality servisních prací / efektivnosti školení zaměstnanců)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 18

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

A/ ROZHODOVÁNÍ / PLÁNOVÁNÍ


Rozhodovací proces = postup, využívající zkušenosti manažerů k výběru
a/ optimální varianty a b/ působení na její realizaci.


Příklad

Má-li obchod s jízdními koly možnost obchodovat různé značky od různých dodavatelů, musí se vedení rozhodnout, a/ které značky budou odebírány a b/ modely se pro danou sezónu nabídnou zákazníkům. Vedení musí brát ohled na finanční / personální / marketingové / jiné vlivy.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 19

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

A/ ROZHODOVÁNÍ / PLÁNOVÁNÍ


Prvotně se aplikuje u rozhodnutí o:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 20

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Příklad

Majitel {BB} společně s finančním manažerem rozhodli o vytvoření objednávky nových jízdních kol. Nyní úkol přechází k manažerovi prodeje, který musí učinit kroky pro jejich objednání / zajištění logistiky / vybalení a sestavení / vystavení na prodejnách.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 21

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Základní organizační pravidla:

 1. Rozdělení moci – pravomoc vzniká delegováním (prokura).
 2. Dělba práce na základě specializace (jeden servisní technik se zabývá dílčími pracemi, druhý tyto díly kompletuje a kolo testuje).
 3. Koordinace z hlediska obsahu činnosti / času / místa.
 4. Rozpětí [MANAGEMENTU] – optimální počet podřízených vedoucímu.
  • Málo pracovníků – není důvod zřizovat samostatný útvar.
  • Mnoho pracovníků – manažer nemůže být v soustavném kontaktu se spolupracovníky, konzultovat, kontrolovat.
  • Optimum – rozpětí 5 – 10 pracovníků.
 1. Adaptabilita – pružnost / přizpůsobovací schopnost / neustálé zdokonalování organizace / reakce na vliv nové techniky.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 22

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Organizační struktura


Příklad

Společnost {BB} vlastní Jan Beger, který je ředitelem. S vedením mu pomáhají manažeři. Ti plní své úkoly vyplývající z jejich pozic a delegují úkoly na servisní techniky a prodavače.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 23

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Rozhodovací problém je určit priority / výhody / nevýhodycentralizace / decentralizace

Výhody CENTRALIZACE

Nevýhody CENTRALIZACE

Příklad

Společnost {BB} zaměstnává takové množství zaměstnanců, pro které je centralizovaný způsob vedení plně postačující.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 24

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Výhody DECENTRALIZACE


Nevýhody DECENTRALIZACE

Příklad

Pokud by {BB} expandovalo do více krajů v ČR, bude nutností vedení decentralizovat. Ignorováním dojde ke zpomalování realizace plánů / změn a návazným problémům.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 25

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Stimuly = vnější podněty k jednání lidí za určitým cílem.

Motivy = vnitřní pohnutky, vyúsťující v aktivitu člověka.


Druhy stimulů:

Druhy motivů:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 26

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Antistimuly:

Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, jak antistimuly mohou negativně ovlivnit zaměstnance. Proto je otevřený k diskuzím nad problémy a tvoří tak přátelské prostředí.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 27

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA

Soustavné kritické hodnocení dějů / jevů / stavů / činností již a/ nastalých, b/ nastávajících nebo c/ budoucích.


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:

Příklad

{BB} vyhodnocuje výši prodejů dle statistik z jednotlivých směn / dnů. Pokud některá směna překročí rámec prodejnosti, získá odměny.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 28

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:


Příklad

Výstupy z kontroly vedení {BB} vyhodnocuje na začátku každého měsíce a společným brainstormingem hledá možná řešení.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 29

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ AKTIVITY / VAZBY

D/ KONTROLA

FUNKCE kontroly


Obecné:

Specifické:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 30

5/ SOUHRNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


A/ Základní informace o společnosti


Logo {BB}

Název firmy Begy Bikes, s.r.o.

Právní forma společnost s ručením omezeným

Založení 3. dubna 2006

Sídlo firmy Hradec Králové, Česká republika

Hlavní činnost prodej jízdních kol, elektrokol a koloběžek, prodej sportovního vybavení, oprava a servis jízdních kol, v zimních měsících broušení a mazání lyží.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 31

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


B/ Profil společnosti

V současné době se společnost řadí mezi významnější ve svém oboru v rámci Královehradeckého kraje. Program firmy zahrnuje zejména prodej / servis jízdních kol.

Nabídka zahrnuje i elektrokola, koloběžky, příslušenství, sportovní oblečení.

Došlo k založení několika podnikových prodejen s počtem 46 zaměstnanců.

V průběhu let 2014 – 2015 byly založeny nové prodejní pobočky v Jaroměři, Náchodě a Červeném Kostelci. V letech 2016 – 2018 v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Ústí nad Orlicí a ve Vrchlabí. V roce 2019 se otevřely prodejny v Jičíně a Harachově.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Rok 2011 byl významný pro podnikatelskou strategii se zaměřením na kvalitní servis pro náročnější zákazníky včetně vybudování okruhu stálé klientely.

Poptávka zaznamenala již v tomto roce významného nárůstu. Společnost se po třech (3) letech rozhodla rozšířit o nové pobočky s cílem nabídnout své služby i v jiných městech Královehradeckého kraje.

Zásadní zvrat v životě společnosti znamenalo vítězství ve výběrovém tendru v roce 2017, kdy se {BB} stal výhradním dodavatelem jízdních kol značky Orbea pro celou ČR.

V roce 2018 vedení {BB} přijalo střednědobý plán s cílem rozšíření a/ nabídky o běžeckou obuv a b/ specializace na servis elektrokol / koloběžek.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 33

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Vzhledem k uspokojivým výsledkům podnikání byla společnost {BB} rozdělena na tři (3) samostatná odvětví:

 • odvětví prodeje jízdních kol / elektrokol / koloběžek,
 • odvětví prodeje příslušenství / sportovního oblečení / bot,
 • odvětví opravy / servisu.

Rozdělení společnosti podle produktů

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 34

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Současná organizační struktura závisí na jednotlivých pobočkách.

Existuje ústředí společnosti, kterému podléhají jednotlivé pobočky. Charakteristickým rysem je vysoký stupeň delegování pravomocí.

Vedoucí manažeři obchodních poboček mají dostatečnou pravomoc, aby mohli samostatně řídit podnikatelské aktivity konkrétních poboček.

Geografické rozdělení prodeje

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 35

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Společnost je podle funkcionálního uspořádání členěna na pět (5) nezávislých úseků:

 • působnost manažera pro opravné / servisní práce,
 • finančního manažera,
 • personalisty,
 • manažera prodeje a
 • manažera marketingu.

Organizační schéma společnosti

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 36

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Z jednotlivých poboček proudí do ústředí informace o a/ stavu důležitých obchodních případů, b/ plnění plánovaných věcných / finančních cílů a c/ dalších důležitých informacích.

Naopak z ústředí přicházejí na pobočky jednoznačně formulované příkazy strategického charakteru (plán prodeje / finanční plán / pohyb pracovních sil...).

Všichni manažeři mají volný přístup ke všem disponibilním informacím.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 37

6/ DLP

DLP / 01

Cílem dlouhodobého projektu (DLP) je
a/ vyzkoušet schopnost studenta aplikovat znalosti tohoto předmětu včetně
b/ vlastní zkušenosti získané při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání je malá / střední velikost (tzn. budete mít minimálně dva (2) až deset (10) zaměstnanců).

Firma bude zaměřena buď čistě obchodně případně s orientací na prodej [PRODUKTŮ] jako maloobchod - tj. konečným spotřebitelům.

Zadání dílčích problémů bude probíhat během cvičení, kdy bude definován obecný problém. V průběhu cvičení studenti mohou uvažovat o možnostech řešení problému a své názory konzultovat.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 38

DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

Rozhodněte u Vaší firmy o konkrétní/m:

 1. obchodním jménu / právní formě (obchodní společnost). Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na deset (10) řádků, 2, 3
 2. podnikatelské činnosti. Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na deset (10) řádků, 2
 3. místu podnikání (lokalita / výše nájmu / náklady na provoz / možnosti rozvoje do budoucna). 2, 3
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 39

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 01 / 40

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-06-14 22:59:08 / konec výpisu prezentace