PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / OBSAH

[MARKETINGOVÝ] výzkum

Obsah prezentace

1/ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

2/ SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

3/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / ÚVOD

Úvod

  Komplexní schéma marketingových vztahů
 • [MARKETINGOVÝ] výzkum / průzkum trhu vychází z detailní znalosti prostředí, v němž se SBU pohybuje.
 • Jeho úkolem je trvale sledovat / průběžně vyhodnocovat situaci na trhu.
 • Aby byla firma se závěry průzkumů schopna pracovat, musí se snažit o dobře prováděnou segmentaci / pokrytí trhu.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 01

1/ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Nejdůležitější aktivity moderního, [MARKETINGOVĚ] orientovaného podniku / SBU:

 1. znalost situace na trhu (dokončení nové cyklostezky v regionu)
 2. zjišťování potřebpožadavků spotřebitelů (potřeba občerstvení, možnost zakoupení zmrzliny)
 3. vytváření atraktivní nabídky [PRODUKTŮ] pro jednotlivé cílové segmenty trhu (otevření stánku s občerstvením na trase cyklostezky)

Marketingové informační systém (MIS)

Soubor aktivit podniku, které slouží ke sběru / třídění / analýze / vyhodnocování / prezentaci dat, jež jsou potřebná pro přesné / včasné / kvalifikované  [MARKETINGOVÉ] rozhodování.

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 02

MARKETINGOVÝ VÝZKUMPříklad

Kdyby řemeslný pivovar Potštejn provedl [MARKETINGOVÝ] výzkum ve svém okolí, možná by zjistil, že více než polovina návštěvníků navštěvuje pivnici za účelem konzumace tradičního, domácího piva a zbytek návštěvníků chodí do pivovaru na ochutnávku exotických variant piva.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 03

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MIS podniku může mít dvě (2) různé formy:

 1. několik málo nástrojů (realizace jednorázového / místního průzkumu)
 2. rozsáhlý komplex technickéhopersonálního vybavení (pravidelné komplexní průzkumy pomocí rozsáhlé informační / technické infrastruktury)

Příklad

Odlišným příkladem [MARKETINGOVÉHO] výzkumu pomocí MIS v řemeslném pivovaru Potštejn by mohlo být mapování oblíbenosti pivovaru z pohledu konkurence, tedy jak oblíbený je pivovar Potštejn v porovnání s jinými pivnicemi / restauracemi / hospodami / dalšími zařízeními, kde se prodává pivo / jiné alkoholické nápoje.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 04

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

 1. vnitřní zdroje firmy (hospodářské výsledky / údaje o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech)
 2. [MARKETINGOVÉ] zpravodajství (informace od zaměstnanců / sledování konkurence / zprávy specializovaných agentur)
 3. [MARKETINGOVÝ] výzkum (průzkum trhu / porovnávání cen [PRODUKTŮ] / výzkum image firmy / analýza konkurence / výzkum metod distribuce)

 1. hospodářské výsledky (účetní výkazy / výroční zprávy)
 2. specifické údaje (účetnictví / finanční zprávy / operativní evidence)
 3. o dodavatelích / zákaznících / konkurenci / distributorech (statistická evidence / zprávy zaměstnanců)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 05

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


 1. velmi rychle (stažení souboru z internetu)
 2. snadno (přístup k internetu odkudkoliv)
 3. bez dalších finančních nákladů (bezplatné stahování z internetu)

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 06

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


[MARKETINGOVÝ] výzkum umožňuje tři (3) základní věci:


 1. porozumět trhu, na němž podnikáme / hodláme podnikat (cestovní ruch, lázeňství)
 2. identifikovat problémy spojené s podnikáním na trhu / zjistit příležitosti, které se na něm vyskytují / mohou vyskytnout (omezení příspěvků zdravotních pojišťoven na pobyty v lázních)
 3. formulovat možné směry [MARKETINGOVÉ] činnosti / hodnotit dosažené výsledky (získat nové klienty, kteří platí pobyt ze svého, zaměřit se na zahraniční klienty)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 07

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Příklad

Pivovar Potštejn, zabývající se prodejem alkoholických nápojů, si nechá zpracovat průzkum oblíbenosti těchto [PRODUKTŮ] . Výzkum přinese tato hlavní zjištění:

 1. reklamy v MHD si všímají častěji ženy / mladší, největší účinek je u každodenních cestujících
 2. reklama má zhruba 30% účinek u těch, kteří reklamu zaregistrovali, ti si vyhledali dodatečné informacezaznamenanému [PRODUKTU]
 3. 25 % si na základě reklamy zakoupilo propagovaný [PRODUKT]

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 08

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Postup řešení při podprůměrných / neuspokojivých ziscích [PRODUKTU] :


Strategie Potřebná [MARKETINGOVÁ] informace
Prodávat
více
Velikost trhu pro uchycení [PRODUKTU] je dostatečná?
Máme přehled o trhu v jednotlivých segmentech?
Jaký podíl na trhu má zabraný konkurence ?
Dostupnost  [PRODUKTU] je dobrá? 
Provedli jsme informování spotřebitelů o  [PRODUKTU] ?
Mají spotřebitelé o  [PRODUKT] vůbec zájem?
Zvýšit
cenu
Umožňuje to úroveň cen konkurentů?
Jaká je citlivost trhu vůči ceně? 
Jaká je představa spotřebitelů o hodnotě [PRODUKTU] ?
Existuje jiný problém, netýkající se ceny
Jaký je pravděpodobný vliv na poptávku spotřebitelů po zvýšení ceny?
Snížit
výlohy
Je možné modernizací [PRODUKTU] snížit náklady na výrobu?

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 09

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní typy [MARKETINGOVÉHO] výzkumu:


 1. V TERÉNU
  • data získávaná přímým výzkumem v terénu, nově / aktuálně / zaměřena na konkrétní problém
  • náročnější finančně / časově (průzkum spokojenosti zákazníků pomocí dotazování za pokladnami)
 2. OD STOLU
  • data sebraná v minulosti / statistická data / výsledky výzkumů
  • nenákladné, současně neaktuální (vyhodnocení dat o prodejích v jednotlivých dnech a měsících)

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 10

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní typy dat:


 1. HARDDATA
  • zachycují výsledky činnosti (počet vyrobených automobilů / zaměstnanost žen / počet cestujících v hromadné dopravě)
  • v podobě výsledků Českého statistického úřadu s nimi pracujeme ve výzkumu od stolu
 2. SOFTDATA
  • odrážejí stav vědomí (spokojenost spotřebitelů / obliba značky / image podniku)
  • častěji jako primární data přímo v terénním výzkumu

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 11

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Základní zdroje [MARKETINGOVÝCH] údajů:

 1. PRIMÁRNÍ
  • jsou získávány v terénu
  • přímo se týkají řešeného problému
  • zjišťují se nově, jsou aktuální / relevantní (dotazník spokojenosti zákazníka s poskytovanými [PRODUKTY] umístěný na webových stránkách firmy)
 2. SEKUNDÁRNÍ
  • byly získány dříve v minulosti
  • jsou uloženy v podniku / v externí organizaci  (agentuře [MARKETINGOVÉHO] výzkumu) / v archivu / v publikacích  (centrálních orgánů – ministerstva / statistické úřady /  hospodářské komory)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 12

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Příklad

V případě pivovaru Potštejn jsou sekundárními údaji například statistická data o situaci prodeje piva na trhu / o jeho kapacitěvývoji / informace o výrobě / prodeji jednotlivých alkoholických [PRODUKTŮ] / údaje o příjmechvýdajích obyvatelstva / výsledky výběrových šetřenínázorech občanů na ekonomickou / politickou situaci / souhrnné údaježivotní úrovni / demografická data.

pivovarclock.cz


Sekundární výzkum

 • sekundárním výzkumem lze získat informace, které mohou posloužit jako východisko pro primární výzkum / navíc ušetřit čas  /  finanční prostředky
 • typem sekundárních údajů jsou zprávy[MARKETINGOVÝCH] výzkumů, které nejsou prováděny pro konkrétní podnik, nýbrž pro obecné informace
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 13

MARKETINGOVÝ VÝZKUMHlavní typy výzkumů:


 1. PANELY PRODEJEN
  • poskytuje informace o velikosti trhu /  podílu určité značky na trhu / cenách (ceny / zásoby / prodej všech značek daného druhu zboží)
 2. SPOTŘEBITELSKÉ PANELY
  • sledují vybraný soubor domácností, které evidují všechny své nákupy za sledované období
  • lze zjistit, kterým a/ značkám dávají jednotlivé socioekonomické skupiny přednost b/  druhy [PRODUKTU] při své spotřebě preferují (subpanely pro zdravotnictví / nákupní zvyklosti / média / vybavení domácnosti / užívání internetu).
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 14

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


 1. OMNIBUSOVÝ VÝZKUM
  • Omnibus představuje výzkum, ve kterém se agentura ptá respondenta na:

a/ nejoblíbenější typy / značky aut

b/ nejčastěji kupované nealkoholické nápoje

c/ znalostí francouzských vín

d/ nejčastěji používaného způsobu holení


Příklad

V případě pivovaru Potštejn by omnibusový výzkum probíhal pravděpodobně při náboru nového zaměstnance do manažerského oddělení. V takovém případě by pivovar Potštejn dotázal několik desítek / stovek zájemců a vybral toho nejvhodnějšího na základě otázekpředchozího snímku.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 15

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Metodologické typy výzkumů:

 1. POPISNÝ
  • slouží k popisu těch jevů, s nimiž se v dané oblasti lze setkat (kdo si kupuje daný [PRODUKT] – využití hromadných ubytovacích zařízení)
 2. DIAGNOSTICKÝ
  • daný problém nejen popisuje, ale pátrá po jeho příčinách a hledá souvislosti, závislosti / vztahy
  • bývá náročnější na přípravu / zpracování / interpretaci získaných údajů (10% nárůst ceny pečiva nebude následován významnou změnou jeho prodávaného množství)
 3. PŘEDPOVĚDNÍ
  • snaží se postihnout současné vývojové trendy / určit předpokládaný budoucí stav sledovaných jevů (výzkum Ipsos Tambor: 78 % lidí je pro zákaz kouření v restauracích, pro celý trh restaurací by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 mld. Kč)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 16

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Techniky výzkumů:


 1. KVALITATIVNÍ VÝZKUM
  • individuální hloubkové rozhovory (např. ve fázi vývoje [PRODUKTU] – ukáže, jak zákazník přemýšlí, jaké jsou jeho motivy a bariéry užívání)
  • skupinové rozhovory vedené moderátorem (pre-testování reklamních návrhů / sloganů a jejich účinnosti)
 2. KVANTITATIVNÍ VÝZKUM
  • dotazování (rozhovor / dotazník / anketa – zda občané souhlasí s výstavbou sportovní haly, na jejíž financování by si obec musela vzít úvěr)
  • pozorování (sledování chování spotřebitelů na veletrhu či přímo u regálu se zbožím)
  • experiment (výroba malého množství [PRODUKTŮ] / poskytnutí služeb "na zkoušku" za účelem testování reakcí spotřebitelů)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 17

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Požadavky na informace [MARKETINGOVÉHO] výzkumu:


 1. relevantní (přímý vztah k řešení problému)
 2. validní (správné vyjádření a charakteristika problému)
 3. reliabilní (přezkoumatelnost jejich správnost pomocí obdobných metod)
 4. pohotové (rychlé získání)
 5. rentabilní (optimální náklady na získání)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 18

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


Z hlediska využití může [MARKETINGOVÝ] výzkum pomoci / zlepšit / ukázat:


 1. zjistit potřebu [PRODUKTU] / služby (stálá nabídka teplých jídel v místě čerpacích stanic na dálnici)
 2. odstartovat nový / slabý [PRODUKT] (pomůže určit správný postup komercionalizace - rozsah a směřování distribuce / propagační kampaně)
 3. výkon již vybudovaného [PRODUKTU] (odhalí nedostatky v dosavadním tržním umístění - například nevyužívání potravinových automatů)
 4. způsob, jak se strategicky pohnout kupředu (vyvinutí nízkonákladových vozidel Dacia koncernem Renault)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 19

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Životní cyklus PRODUKTU

 • poptávka po  [PRODUKTECH] a službách se v čase neustále vyvíjí - i podle životního cyklu [PRODUKTU]
 • ve fázi před narozením nového [PRODUKTU] je nezbytné určit, jestli je [PRODUKT] potřebný / žádaný / neexistuje-li nějaká neuspokojená potřeba spotřebitele (testování prototypu výukového software na vybraných školách)

 1. cena [PRODUKTU] musí být stanovena kvůli prodejnosti / zisku na optimální úrovni (ne příliš drahé ani příliš levné)
 2. je nápomocný při volbě obalu / reklamy (ergonomický tvar / vhodné barvy)
 3. ovlivní volbu trhu tak, aby byli osloveni vhodní zákazníci (segmentace trhu)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 20

MARKETINGOVÝ VÝZKUM


[MARKETINGOVÝ] výzkum se dá využít ve fázi:


 1. DOSPĚLOSTI
  • k zaručení spokojenosti zákazníků (Benzina rok testovala, zda si může v Česku dovolit přejmenovat své pumpy na značky Orlen a Star – názvy stanic jejího vlastníka, polské firmy PKN Orlen. Experiment s přemalováním 7 testovacích pump nebyl úspěšný a ostatním čerpacím stanicím zůstal tradiční kabát Benziny)
 2. STÁŘÍ
  • vyhledávání nových uživatelů [PRODUKTU] jeho úpravách za účelem opětovného zvýšení prodeje / vytvoření nových segmentů, které mohou být zasaženy (slevové portály se začaly zaměřovat i na luxusnější zboží - móda, elektronika, gastronomie či cestování, aby se odlišily od stále početnější konkurence)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 21

VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

Využití marketingového výzkumu

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 22

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Příklad

Pokud by pivovar Potštejn v budoucnu uvažoval o zásadní modernizaci své infrastruktury, mohl by zavést dovoz zákusků přímo z pivovaru ke dveřím koncového zákazníka.

Spolu s touto službou by mohla být zásilka avizována SMS zprávou, jak je tomu zvykem u větších firem. Pro objednávku zásilky by zákazník po souhlasu poskytl základní informace (věk, pohlaví), které by poté byly využity pro [MARKETINGOVÝ] výzkum.

Příklad

Pivovar Potštejn by mohl umožnit svým dodavatelům využívat data získaná z věrnostního systému. Pro analýzu dat připravit vhodné aplikace, které dodavatelům umožní nasbíraná data rozklíčovat, mohou tak získaná data využít i pro zpětnou vazbu, tj. optimální nastavení nabídky sortimentu.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 23

2/ SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

Segment trhu

Tržním segmentem je a/ určitá skupina zákazníků s b/ velmi podobnou situací ve vztahu k určité skupině [PRODUKTŮ].PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 24

STÁDIA PROCESU VÝBĚRU CÍLOVÝCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ


Stádia výběru cílových tržních segmentů

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 25

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


 1. možnosti prodeje vlastních [PRODUKTŮ] (Pardubický pivovar připraví recepturu nového vícestupňového piva)
 2. kvalitu konkurenčních [PRODUKTŮ] (vyhodnotí, jaká piva vyrábí konkurence)
 3. odhad budoucí poptávky (ochutnávkou ve vybraných restauracích / [MARKETINGOVÝM] průzkumem zjistí možný odbyt na různých trzích)
 4. rozhodnutí, zda jsou hodnocené tržní možnosti dostačující (rozhodne o spuštění výroby v příštím roce)

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 26

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

Čtyři (4) základní hlediska segmentace trhu:


 1. GEOGRAFICKÉ
  • větší / menší územní celky (v cestovním ruchu – tuzemští a zahraniční návštěvníci)
 2. DEMOGRAFICKÉ
  • skupiny zákazníků určené podle pohlaví / věku / vzdělání (trh kosmetiky – pro muže x ženy / dle stáří)
 3. PSYCHOGRAFICKÉ
  • podle příslušnosti zákazníků k určité společenské třídě s určitým životním stylem (zákazníci ve stejné věkové kategorii se mohou lišit ve vkusu při zařizování bydlení / výběru oblečení)
 4. BEHAVIORÁLNÍ
  • podle chování zákazníků (podle místa nákupu / oblíbené značky)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 27

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


Příklad

Pivovar Potštejn působí na trhu alkoholických nápojů.

Jeho  [PRODUKTY] jsou určeny pro zákazníky, kteří si chtějí odpočinout od každodenního života / pobavit se svojím okolím.

Pivovar Potštejn vznikl nedávno. Nyní lze jeho [PRODUKTY] koupit v mnoha kamenných prodejnách.

pivovarclock.cz


PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 28

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


Segmenty trhu by měly splňovat tyto vlastnosti:


 1. MĚŘITELNOST
  • kvantifikovatelnost velikosti segmentu a kupní síly
 2. DOSTUPNOST
  • možnost pro SBU, aby daný segment skutečně obsloužit
 3. PODSTATNOST
  • velikost  segmentu musí být taková, aby jeho obsluha byla pro podnik rentabilní / zisková
 4. AKCESCHOPNOST
  • zpracovaný účinný / realizovatelný  [MARKETINGOVÝ] program vhodný pro daný segment
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 29

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU

[MARKETING]  z hlediska pokrytí trhu:


 1. NEDIFERENCOVANÝ [MARKETING]
  • masová  distribuce / propagace
  • v případě velkého / nenasyceného trhu
  • [PRODUKT] vyráběnhromadných sériích

Příklad

Nediferencovaného [MARKETINGU] by mohl využít i pivovar Potštejn. V jeho případě by bylo vhodné snažit se nalákat zákazníka na nižší cenu piva, než je u konkurence.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 30

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


 1. DIFERENCOVANÝ [MARKETING]
  • podnik si vybírá jen několik  segmentů
  • pro každý segment je vytvářena cílená nabídka
  • je nutná určitá modifikace  sortimentu

Příklad

V případě pivovaru Potštejn se využití diferencovaného [MARKETINGU] projevuje v prodeji různorodých druhů piva, kdy pivovar Potštejn jako jeden výrobce zastřešuje několik druhů / značek domácíhoexotického piva.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 31

SEGMENTACE / POKRYTÍ TRHU


 1. KONCENTROVANÝ [MARKETING]
  • podnik usiluje o dominantní pozici na dílčích trzích (vyhledává tržní mezery)
  • úzce specializované [PRODUKTY] pro specializovaný okruh zákazníků

Příklad

Pivovar Potštejn by mohl využít koncentrovaného [MARKETINGU] například prostřednictvím nabídky většího individuálního přístupuzákazníkům / originální zábavou v prostorách pivovaru.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 32

3/ TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ


[DEFINICE] [MARKETINGOVÉHO] plánování

 • cílem je dosažení shody mezi cílischopnostmi / zdroji obchodníka / tržními příležitostmi SBU
 • [MARKETINGOVÉ]strategické plánování vede k vytvářenípřetváření podnikatelských aktivit, jejichž kombinace zajišťuje uspokojivý zisk / potenciál pro růst
 • výsledkem je [MARKETINGOVÝ] plán (viz. [P] 02, str. 26 - 30)
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 33

TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ


OTÁZKY, KTERÉ JE NUTNÉ SI PŘEDEM UJASNIT:Východiska marketingového plánování

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 34

TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Příklad

Pivovar Potštejn se při určování svých strategických cílů musí zabývat výroky různých státních orgánů. Například nařízení ohledně alergenůjídlech / nápojích.

pivovarclock.cz

Příklad

Klientela pivovaru Potštejn bude oslovena nejenom klasickými českými pivy typu Plzeň / Kozel, ale budou jim nabízeny i další, různorodější značky, jako je například Maid.

Cílem, jak se dále rozvíjet, je poskytnout zákazníkům mimo standardních / osvědčených [PRODUKTŮ]novinky / celkově široké spektrum doplňkových služeb. S důrazem na stálou kontrolu kvality a její zvyšování.

pivovarclock.cz

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 35

KROKY MARKETINGOVÉHO PLÁNOVACÍHO PROCESUKroky marketingového plánovacího procesu

PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 36

TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ


Poslání firmy

 • prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout, co je účelem jejího podnikání
 • identifikuje základní funkci (úkol) jakékoliv firmy (SBU) / instituce / agentury / nadace / význačné akce / podnikatele
 • každá firma (SBU) musí existovat proto, aby v rámci různě širokého okolí něčeho docílila
PREZENTACE / MRKTG [P] / 04 / 37

TRŽNĚ ORIENTOVANÉ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Poslání firmy / SBUpodnikatele:

 1. historie (zda měla firma v minulosti potíže nebo stále prosperuje)
 2. aktuální preference vedení / majitelů firmy (zda současné vedení má za cíl to samé, jako její zakladatelé)
 3. tržní ekonomika (zda je krize nebo ekonomika prosperuje)
 4. zdroje firmy (základní kapitál firmy)
 5. kompetence (jaké kroky si firma může dovolit podniknout s ohledem na legislativu)

Příklad

Poslání Pivovaru Potštejn by mohlo znít: „Nadšení pro věc, ty nejlepší suroviny, neortodoxní přístup - to je řemeslný pivovar Potštejn“.

pivovarclock.cz


2024-07-13 07:30:01 / konec výpisu prezentace