PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / OBSAH

Distribuce

Obsah prezentace

1/ MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE

2/ DISTRIBUČNÍ CESTY

3/ MALOOBCHOD

4/ VELKOOBCHOD

5/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 01

1/ MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


[DEFINICE] distribuce

Činnost spojená s pohybem zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli.


PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 02

MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


Distribuční politika představuje rozsáhlý komplex různorodých opatření, která na sebe navazují / prolínají se.

Mezi tato opatření patří:


 1. procesy fyzického přemisťování (doprava [PRODUKTŮ])
 2. změny vlastnických vztahů (převod práva nakládat s [PRODUKTY])
 3. doprovodné činnosti (správní poplatky / DPH)

Příklad

{BB} je na fyzickém přemisťování velmi závislý, protože veškeré [PRODUKTY] dováží od distributorů. V minulém roce došlo u {BB} ke změně vlastnických vztahů, kdy vedení rozhodlo o koupi výhradních práv na půjčování koloběžek Kostka v Královehradeckém kraji.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 03

MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


Skupiny nezávislých subjektů, spolupracujících v distribuční síti

 1. výrobci (výrobce položek pro výrobu piva / výrobci samotného piva)
 2. distributoři (soukromé fyzické osoby / větší korporace)
 3. odbytové organizace (výkon podpůrných činností při zprostředkování prodeje)

Úkolem výrobců je vyrábět a na trhu nabízet [PRODUKTY], které zákazníci požadují.


Cesta [PRODUKTŮ] od výrobce ke spotřebiteli přes distributoryprostředníky (specializované organizace) bývá označována jako nepřímý způsob prodeje.


Odbytové organizace slouží výrobcům + kupujícím.

Příklad

{BB} využívá distributorů (CykloMAX), jenž ho zásobují [PRODUKTY] od výrobců (Rock Machine).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 04

2/ DISTRIBUČNÍ CESTY


[DEFINICE] distribuční cesty

Cesta, zabezpečující pohyb [PRODUKTŮ] od výrobců ke spotřebitelům. Překlenuje časové / prostorové / vlastnické propasti, které oddělují [PRODUKTY] od koncových zákazníků.


Články distribuce zabezpečují mnoho klíčových funkcí a podílejí se na pohybech:

 1. informace (sběr / šíření [MARKETINGOVÝCH] informací o zákaznících / konkurentech)
 2. propagace (vývoj / šíření přesvědčivých informací o nabídkách)
 3. jednání (snaha o dosažení konečné dohody o ceně)
 4. objednávání (zpětná komunikace o záměrech členů [MARKETINGOVÉ] cesty)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 05

DISTRIBUČNÍ CESTY


 1. financování (získání / rozdělování fondů potřebných pro financování zásob)
 2. přebírání rizika (převzetí rizik spojených s pohybem [PRODUKTŮ] na [MARKETINGOVÉ] cestě)
 3. fyzické vlastnosti (vhodné skladování a pohyb fyzických [PRODUKTŮ])
 4. platby (kupující platí své účty prostřednictvím bank)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 06

DISTRIBUČNÍ CESTY

Úrovně [MARKETINGOVÝCH] cest:


Marketingové cesty

Příklad

Ve vztahu k úrovním [MARKETINGOVÝCH] cest, využívá {BB} dvouúrovňovou cestu, kdy velkoobchody slouží k zprostředkování [PRODUKTŮ] od výrobců.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 07

DISTRIBUČNÍ CESTY

Hlavní výhody přímých distribučních cest (výrobce odběratel):

 1. přímý kontaktkomunikace se spotřebitelem (snadnější domluva)
 2. účinné zpětné vazby / citlivý přístup k zákazníkům (snadnější zefektivňování prodeje)
 3. lepší kontrola nad zacházením s [PRODUKTEM] (zachování kvality)
 4. nižší náklady vzhledem k absenci mezičlánků (není nutné platit další řidiče / vykládky)

Hlavní nevýhody přímých distribučních cest:

 1. nutnost navazovat značný počet kontaktů s velkým počtem partnerů (komplikovanost)
 2. obtíže při prezentaci [PRODUKTU] (Nutno spoléhat na katalogy / propagační brožury)
 3. neekonomičnost přímých dodávek ([PRODUKTY] hromadného / širokého použití)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 08

DISTRIBUČNÍ CESTY

Hlavní výhody nepřímých distribučních cest (výrobce mezičlánek odběratel):

 1. výrobce přenechává část prodejních úkonů distribučním mezičlánkům (snížení objemu aktivit u výrobce i spotřebitele)
 2. ve styku se zákazníky se využívá praxe distributora (zkušenosti / specializace / kontakty)
 3. prodej [PRODUKTŮ] je efektivnější (větší objemy z důvodu lepšího odběru)
 4. potřeba finančních prostředků je menší (není nutné budovat mezisklady / servisní střediska)

Hlavní nevýhody nepřímých distribučních cest:

 1. ztráta kontroly výrobce nad [PRODUKTEM] (prodává někdo jiný v distribuční síti)
 2. obtížné získávání informací o konečném spotřebiteli (chybí osobní kontakt)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 09

DISTRIBUČNÍ CESTY

Distribuční cesty se neomezují pouze na zajištění přepravy [PRODUKTŮ] ve fyzickém stavu, ale soustřeďují se i na nehmotné toky:

Hmotné a nehmotné distribuční toky

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 10

3/ MALOOBCHOD


[DEFINICE] maloobchodu

Maloobchod zahrnuje veškeré činnosti, související s prodejem [PRODUKTŮ] konečným spotřebitelům pro jejich osobní (neobchodní) užití.

Většinu maloobchodního prodeje uskutečňují maloobchodní prodejci (firmy, jejichž tržby plynou převážně z maloobchodní činnosti).

Zahrnuje prodej konečným spotřebitelům (katalogový prodej / prodej po telefonu / teleshopping / internet).


Typy maloobchodních prodejen:

 1. podle rozsahu poskytovaných služeb (komplexní / dílčí)
 2. podle šířky / hloubky [PRODUKTOVÝCH] řad (základní / rozšířené)

Různé druhy [PRODUKTŮ] vyžadují různý rozsah služeb a požadavky zákazníků na služby se liší

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 11

MALOOBCHOD

Maloobchodní prodejce lze třídit podle délky / hloubky / šíře jejich sortimentu:

 1. specializované prodejny (sportovní potřeby / nábytek / knihy)
 2. obchodní domy (oděvy / potřeby pro domácnost)
 3. supermarkety (ovoce / zelenina)
 4. obchody se smíšeným zbožím (kombinace zboží krátkodobé / dlouhodobé spotřeby)
 5. obchodní supercentra (určené pro velké odběry zásilek)

Nejpopulárnější jsou  a/ supermarkety, b/ obchody se smíšeným zbožím a c/ obchodní supercentra.

Příklad

Z členění výše je zřejmé, že {BB} patří mezi specializované prodejny, protože nabízí [PRODUKTY] zaměřené na sportcyklistiku.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 12

4/ VELKOOBCHOD


[DEFINICE] velkoobchodu

Velkoobchod zahrnuje veškeré aktivity, spojené s prodejem [PRODUKTŮ] těm, kdo je kupují za účelem dalšího prodeje / pro použití při vlastním podnikání.


Velkoobchodní prodejci jsou firmy / SBU, které se zabývají velkoobchodní činností (MAKRO – potraviny, CykloMax – cyklo doplňky, ...).


Velkoobchodní firmy nakupují převážně od výrobců a prodávají většinou maloobchodním prodejcům / firmám / jiným velkoobchodníkům.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 13

VELKOOBCHOD


Velkoobchodní prodejci jsou schopni lépe plnit jednu / více z následujících funkcí:


 1. prodej / propagace [PRODUKTŮ] (nízké náklady / velký počet zákazníků)
 2. nákup / ovlivňování sortimentu (ovlivňování sortimentu dle potřeb zákazníků)
 3. dělení nákupu ve velkém na menší objemy (šetření peněz zákazníků)
 4. skladování (skladují [PRODUKTY] u sebe a šetří tím náklady dodavatele)
 5. doprava [PRODUKTŮ] (rychlejší dodání)

Příklad

K tomu aby {BB} mohl být považován za velkoobchod musel by se a/ stát distributorem nějaké značky pro Český trh nebo b/ nabízet servisní služby pro jiné / menší cyklo obchody.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 14

5/ DLP

DLP / 10

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Popište distribuční cesty a/ Vašich nebo b/ Vámi prodávaných [PRODUKTŮ]. Komentář pomocí SWOT. 1, 2
 2. Graficky znázorněte orientační plán (půdorys) Vaší maloobchodní provozovny. Zdůvodněte rozmístění jednotlivých prvků provozovny (prodejny). 2
 3. Vyhodnoťte DLP pomocí SWOT analýzy z pohledu a/ možnosti podnikat v daném oboru a b/ získaných znalostí z oboru MRKTG.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 15

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 10 / 16

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-02-27 18:17:03 / konec výpisu prezentace