PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / OBSAH

[PRODUKT] / jeho životní cyklus

Obsah prezentace

1/ PRODUKT

2/ ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

3/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 01

1/ PRODUKT

[DEFINICE] produktu

[PRODUKTEM] je cokoliv, co a/ lze na trhu nabídnout, b/ upoutá pozornost, c/ slouží ke spotřebě a d/ uspokojí nějaké lidské přání / potřebu. (P. Kotler)

[PRODUKT] je výsledkem lidské činnosti. Má tyto podoby


 1. fyzické předměty (jízdní kolo)
 2. služby (servis jízdních kol)
 3. osoby (servisní technik)
 4. místa (prodejna v Hradci Králové)
 5. organizace (sdružení prodejců jízdních kol)
 6. myšlenky (inovace cyklo [PRODUKTŮ])
 7. kulturní výtvory (sponzorování známých osobností)
 8. hmatatelné věci ([PRODUKT])
 9. nehmatatelné věci (služba)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 02

MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU


DESIGN

 1. zabezpečuje vyšší funkčnost [PRODUKTU] (ergonomický tvar)
 2. zlepšuje užitné vlastnosti (větší pohodlí při užívání)
 3. zvyšuje estetickou hodnotu (přívětivější vzhled na první pohled) 

Prostřednictvím designu lze například:

 1. přilákat pozornost (veřejnosti / zákazníků)
 2. zlepšit výkonnost (zvýšení příjmů za pomocí umístění loga)
 3. snížit výrobní náklady (jednodušší provedení)
 4. dosáhnout velké konkurenční výhody na trhu (originalita) 

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 03

MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

ZNAČKA

Důležitou součástí [PRODUKTU] je jeho značka.  Má podobu jména (název) / znaku (symbol) / barvy (obalu) / zvukového doprovodu (znělka) / jejich kombinací.

Úlohou značky je a/ označovat [PRODUKT] a b/ odlišovat od konkurence.

Tvorbě značky je u nás zatím věnována poměrně malá / nedostatečná pozornost, zejména v souvislosti s právní ochranou / registrací.

OBAL

Se značkou úzce souvisí obal, jehož význam v posledních letech výrazně vzrostl.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 04

MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

KVALITA [PRODUKTU]

VARIANTY PROVEDENÍ

ETIKETA

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 05

2/ ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

[DEFINICE] životnosti produktu

Doba, po kterou je [PRODUKT] schopen se na trhu udržet / být prodáván za přijatelných [MARKETINGOVÝCH] podmínek. Tato životnost se vyjadřuje pomocí životního cyklu, který vystihuje závislost mezi a/ objemem prodeje [PRODUKTU] a b/ časem.


Životní cyklus [PRODUKTU] je zpravidla členěn na čtyři (4) etapy, které se navzájem liší:


 1. objemem prodeje (prodané množství)
 2. tempem růstu (míra zvýšení / snížení prodejů za rok)
 3. ziskem (příjmy)
 4. modifikacemi [MARKETINGOVÉHO] mixu (úprava firemního portfolia)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 06

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Obecný životní cyklus [PRODUKTU]:


Životní cyklus produktu

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 07

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

1/ FÁZE ZAVÁDĚNÍ NA TRH


Příklad

Společnost {BB} zavádí na zimní sezónu službu v podobě servisu lyží. Pro prvních 100 zákazníků manažeři stanovili slevu 50 % na komplexní servisu od přípravy skluznice po broušení hran.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 08

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

2/ FÁZE RŮSTU OBJEMU PRODEJE


Příklad

V případě {BB} to je prodej elektro koloběžek, který je se na trhu pouze pár let. Zákazníci však tento [PRODUKT] zaregistrovali a stává se poměrně žádaným.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 09

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

3/ FÁZE ZRALOSTI


Příklad

Mezi zralé [PRODUKTY] patří elektrokola. Na trh začínají pronikat další druhy / modely. Dochází ke zdokonalování a mezi výrobci je vidět silný konkurenční boj.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 10

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

4/ FÁZE ZÁNIKU


Příklad

Fázi zániku mají u {BB} za sebou již jízdní kola s 26" koly. U některých výrobců došlo k zastavení výroby těchto modelů z důvodu minimálního / žádného odbytu a nahrazení modely s 27,5" nebo 29" koly.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 11

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

[MARKETINGOVÉ] strategie:

1/ STRATEGIE RYCHLÉHO SBÍRÁNÍPREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 12

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


2/ STRATEGIE POMALÉHO SBÍRÁNÍ


PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 13

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


3/ STRATEGIE RYCHLÉHO PRONIKÁNÍ


PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 14

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


4/ STRATEGIE POMALÉHO PRONIKÁNÍ


PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 15

3/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Definujte [MARKETINGOVÉ] vlastnosti tří (3) [PRODUKTŮ] Vaší firmy. 1, 2
 2. Popište fázi zavádění dvou (2) nových [PRODUKTŮ] na trh, kterými rozšíříte sortiment Vaší firmy. Zvolte vhodnou cenovou strategii a analyzujte pomocí SWOT. 1, 2
 3. Stanovte pět (5) sekvenčních kroků, týkající se obměny modelu Vašeho jednoho (1) nosného [PRODUKTU], realizovaných ve fázi zralosti životního cyklu. (viz. [C] 08, str. 0514) 1, 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 08 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-13 08:57:51 / konec výpisu prezentace