PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / OBSAH

Komunikační mix

Obsah prezentace

1/ PROPAGACE

2/ REKLAMA

3/ PODPORA PRODEJE

4/ PUBLIC RELATIONS

5/ OSOBNÍ PRODEJ

6/ SPONZORSTVÍ

7/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 01

1/ PROPAGACE

Propagace

aktivity spojené s komunikací o a/ vlastnostech, b/ výhodách a c/ dostupnosti [PRODUKTU] na trhu

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 02

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

 1. neosobní (masová komunikace)
 2. osobní (osobní prodej [PRODUKTŮ])
 3. podpůrný (telemarketing)
 4. odborný (nezávislí experti)
 5. sociální (sousedé / přátelé)

Příklad

{BB} otevřel nové komunikační kanályblog a novou technologii chatbotů. Právě díky chatbotům mají zaměstnanci méně práce s odpovídáním na dotazy a snáze dostupnou zpětnou vazbu.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 03

2/ REKLAMA


Reklamu lze považovat za mimořádně významnou složku [MARKETINGOVÉ] komunikace. Ze všech složek se s ní běžný spotřebitel setkává nejčastěji.


[DEFINICE] reklamy

Reklama je definována jako neosobní, placená forma komunikace firmy se zákazníkem, prostřednictvím různých médií.


Reklama je cílená činnost, která potenciálnímu zákazníkovi přináší informace o existenci [PRODUKTU] a jeho:

 1. vlastnostech (použitý materiál na výrobu)
 2. přednostech (v čem je lepší než konkurenční [PRODUKT])
 3. kvalitě (hodnocení v porovnávacích testech kvality)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 04

REKLAMA


Základní TYPY reklamy podle životního cyklu  [PRODUKTU] :


1/ zaváděcí / informativní


Příklad

Jestliže {BB} rozšíří sortiment o běžecké vybavení musí správně zanalyzovat cílovou skupinu, na kterou bude prostřednictvím reklamní kampaně cílit. Tato forma reklamy bude muset být dostatečně silná, aby se cílové skupině dostala do podvědomí.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 05

REKLAMA

2/ přesvědčovací

Příklad

{BB} svojí reklamní kampaní srovnal servisní služby s konkurenčními nabídkami a jasně z nich vyšel nejlépe, což mělo za následek zvýšení objemu servisu o 45 %.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 06

REKLAMA

3/ připomínací

Příklad

Dlouhodobé partnerství se značkou jízdních kol Rock Machine je každoročně podporováno víkendovým testem jejich modelů na několika pobočkách {BB}. Zájemci si mohou určité modely vyzkoušet, pohovořit s prodejci a díky silné reklamní kampani tuto událost navštíví několik stovek lidí.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 07

ZNÁZORNĚNÍ PŮSOBENÍ REKLAMY

Působení reklamy

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 08

3/ PODPORA PRODEJE

DEFINICE podpory prodeje

Soubor činností, působících jako přímý podnět, který nabízí a/ dodatečnou hodnotu kupujícím, nebo b/ v rámci distribuční cesty působí jako podpůrný stimul na prostředníky / prodejce.

Jedná se o [MARKETINGOVÝ] nástroj, který účinně doplňuje reklamu. V některých zemích světa (USA) nad reklamou převažuje.

V této oblasti je většina činností prováděna nepravidelně. Jejich cílem je dosažení okamžitého krátkodobého efektu (zvýšení obratu prodeje).

Nástroje zaměřené na konečné spotřebitele

 1. kupony / certifikáty (poukaz na 20% slevu)
 2. vzorky zdarma (malý vzorek oleje)
 3. prémie (dárkový balíček k nákupu helmy)
 4. cenově výhodné balení (výhodnější nákup tří (3) duší místo jedné (1))
 5. spotřebitelské soutěže (sbírání kuponu z nákupu)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 09

4/ PUBLIC RELATIONS

[DEFINICE] public relations

Práce s veřejností (nebo také vztahy k veřejností) představuje komunikační působení podniku na veřejnost, které vytváří / udržuje pozitivní postoje / vztahy veřejností k podniku, k jeho aktivitám /  [PRODUKTŮM] .


Práce s veřejností je zaměřena na komunikaci s a/ vnějším [MARKETINGOVÝM] prostředím a b/ vnitřním prostředím podniku.


Anglický termín public relations označující velmi rozsáhlý komplex aktivit, je do češtiny obtížně přeložitelný.
Žádná z používaných variant není zcela přesná. I u nás proto můžeme slyšet / vidět jeho původní anglickou podobu / zkratku PR.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 10

PUBLIC RELATIONS

Vztah public relations v rámci podniku a  [MARKETINGOVÉM] prostředím:


Cíle a úkoly PR

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 11

PUBLIC RELATIONS

Public relations jsou tvořené souborem nástrojů, které se také označují akronymem PENCILS. 

Jednotlivá písmena označují:

 1. Publications publikace (výroční zpráva {BB})
 2. Events  veřejné akce (sponzoring cyklistického závodu)
 3. News  novinky (blog o cyklistice v našem kraji)
 4. Community involvement activities  angažovanost pro komunitu (podpora folklórních festivalů)
 5. Identity media  nosiče a projevy vlastní identity (školení správného vystupování prodejců)
 6. Lobbying activities  lobování (snaha o zvýšení rychlostního limitu u elektrokol)
 7. Social responsibility  sociální odpovědnost (budování dobrého jména firmy)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 12

5/ OSOBNÍ PRODEJ

[DEFINICE] osobního prodeje

Efektivní nástroj [MARKETINGOVÉ] komunikace v situacích, kdy jsou vytvářeny preference spotřebitelů, protože tento nástroj je schopen přesvědčit zákazníkapřednostech [PRODUKTŮ] mnohem účinněji, než běžná reklama.

K hlavním přednostem osobního kontaktu při prodeji patří:


 1. efektivnější komunikace (možnost upřesnění dotazu)
 2. bezprostřednější reakce na dotazy (okamžitá odpověď)
 3. operativnější řešení problémů (problém / stížnost se řeší ihned)

Osobní prodej je typický pro některé druhy [PRODUKTŮ] dlouhodobé spotřeby (historicky prodej vysavačů Electrolux / dnes telefonáty o výhodných tarifech mobilních telefonů).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 13

6/ SPONZORSTVÍ

[DEFINICE] sponzorství

Investování peněz / jiných vkladů do aktivit, které otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 14

SPONZORSTVÍ

Mezi sponzorstvím / reklamou je mnoho rozdílů:

 1. reklama je pod kontrolou toho, kdo ji platí, sponzorství je méně pod kontrolou sponzora  (sponzorství má mnoho způsobů realizace)
 2. reklamní sdělení jsou zřetelná / přímá. U sponzorství jsou sdělení nepřímá / implicitní (vyžaduje vyšší pozornost zákazníka)
 3. firma rozhoduje o tom, kdy / jak bude reklama zveřejněna. Sponzorství je méně  zacíleno na konkrétní [PRODUKT]  (sponzorství cílí na jméno společnosti)
 4. reklamní sdělení jsou vizuální / verbální / s doplňujícím kontextem. Sponzorství je neverbální médium (zákazník si musí často kontext domyslet)

Sponzorství je flexibilní komunikační nástroj, který je využit pro a/ [MARKETING] ([PRODUKT] a značku), i b/ komunikační cíle firmy (oslovení zákazníka).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 15

7/ DLP

DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Zpracujte návrh loga Vaší firmy. Doplňte o legendu / vysvětlení z reklamního pohledu (vizualizace / barevné provedení / slogan / právní ochrana). 2
 2. Vyberte si jeden (1) způsob reklamy (viz. [C] 06, str. 0406). Na základě schématu znázornění působení reklamy (viz. [C] 06, str. 07) jej aplikujte na reklamní kampaň Vaší firmy. 1, 2
 3. Zpracujte návrh reklamního prospektu (letáku) propagující Vaši
  a) firmu nebo
  b) [PRODUKT] nebo
  c) guerillovou akci. 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 06 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-05-18 12:17:03 / konec výpisu prezentace