PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / OBSAH

Krizové řízení podniku

Obsah prezentace

1/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

2/ SYSTÉMY PŘECHÁZENÍ KRIZÍM

3/ KRIZOVÝ PLÁN

4/ MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE

5/ ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / ÚVOD


Úvod

Pátá (5) přednáška se bude věnovat činnostem, kterými lze zvládat krizové situace.

Přednáška se zabývá a/ systémy předcházející krizím, b/ krizovým plánem, c/ managementem existující krize a d/ zásadami krizové komunikace.

Pohled na krizi stále obecný, kdy je příčinou krizové situace jakákoliv mimořádná událost.

Charakterizujeme si ekonomické povahy / způsoby zvládnutí.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 01

1/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Krizové řízení je charakterizováno:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 02

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Krize podniku

= narušení rovnováhy, které může ohrozit dosahování cíle podniku / vést k ohrožení další existence.Krize má za následek:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 03

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


 1. identifikace skutečných příčin krize (mimořádná událost – chybné rozhodnutí managementu – investice do výstavby hudební haly),
 2. jmenování krizového managementu (krizový tým podniku / soudem jmenovaný insolvenční správce),
 3. krátkodobá centralizace pravomocí (veškeré rozhodování managementu převezme krizový tým / 1 krizový manažer),
 4. realizace komplexu ozdravných opatření (ukončení neefektivních výrob / prodej nepotřebného majetku).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 04

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


 1. zajištění počátečního kapitálu pro revitalizaci činností (vložení prostředků do nejefektivnější výroby, která pomůže s generováním dalších prostředků),
 2. destrukce starých řídících vazeb (změna řídícího systému – odstranění chybujících manažerů),
 3. důraz na prognózování cash-flow očištěného od rizika (při nedostatku prostředků je potřeba vrácení prostředků do firmy – nelze mít dlouhé splatnosti pohledávek),
 4. tvrdé rušení tradičních nákladů nezvyšujících hodnotu produkce (administrativa / managementu).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 05

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU


K zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


 1. radikální kroky pro odhalení vnitřních rezerv (možnost produkce velmi efektivního výrobku, přínos zisku),
 2. hodnocení výsledků pouze podle čísel (omezení přísunu subjektivních informací / hodnocení),
 3. po přechodnou dobu razantní personální politika bez výjimek (omezená míra při přihlížení ke složitějším sociálním případům),
 4. zavedení interních standardů (přísné normování / zefektivnění práce).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 06

TYPICKÉ PŘÍČINY KRIZOVÉHO STAVU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 07

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Krizové řízenídva (2) odlišné cíle:


 1. Revitalizovat organizaci
  • soubor opatření, smyslem je zabránit zániku / existenci podniku.
 2. Likvidovat podnik
  • kroky, které umožní dokončení podnikání a následně výmaz z obchodního rejstříku.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 08

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Nutnost:


 1. vyhledat klíčové manažery pro vyvedení firmy z krize (uvnitř podniku z předem připravených manažerů / najmout specialistu z vnějšku),
 2. rychle rozhodovat na základě minima podkladů (podklady musí být přesné / kvalitní / nedostatek času pro hluboké analýzy),
 3. stanovení jasných podmínek / pravomocí / kompetencí / odměn (vhodné způsoby motivace pro podřízené),
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 09

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Nutnost:


 1. zajištění provozního kapitálu (vhodně realizovat prodej nepotřebných zásob / majetku),
 2. odstranění přebytečných nákladů (zrušení nadstandardních výhod v podniku – služební vozidla / PC),
 3. instalace krizových manažerů.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 10

2/ SYSTÉMY PŘECHÁZENÍ KRIZÍM


Interní audit

= nezávislý kontrolní / hodnotící útvar v rámci firmy, cílem je poskytovat poradenství pro vedení podniku.


Základní úkoly interního auditu:

 1. provádění permanentní analýzy podniku (finance / zisk / materiál / ...),
 2. předkládání návrhů / doporučení / opatření vrcholovému vedení,
 3. sledování / korekce / kontrola na všech úrovních podniku,
 4. informování vedení podniku o zjištěných odchylkách / anomáliích,
 5. vyhodnocování využití disponibilních zdrojů (finance / lidských zdroje / technika / technologie / čas / ...).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 11

CONTROLLING


Controlling

= kontrolní systém, který se zabývá vnitřní situací podniku (financemi / vztahy s věřiteli / konkurencí / státními orgány).

Strategický controlling = formulace strategických cílů podniku (3 a více let).

Operativní controlling = zjišťování odchylek při plnění firemních cílů (1 rok či méně).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 12

VNITŘNÍ KONTROLA


Vnitřní kontrolní systém

= soubor opatření vedení podniku, která zabraňují vzniku odchylek (neúmyslných / úmyslných).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 13

3/ KRIZOVÝ PLÁN


1/ ETAPAVyhlášení krizového stavu / zajištění pořádku


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 14

KRIZOVÝ PLÁN


2/ ETAPAZastavení pádu


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 15

KRIZOVÝ PLÁN


3/ ETAPATrvalý tlak


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 16

KRIZOVÝ PLÁN


4/ ETAPARestrukturalizace / návrat ke standardnímu řízení


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 17

SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Postup
 • stanovení strategie
 • stanovení cílů
 • určení tzv. nositelů úkolů
 • vytvoření organizačního
  rámce
 • zjištění hlavních příčin krize
 • krizový plán
 • zajištění koordinace
 • vyhlášení výjimečného stavu
 • vtažení všech schopných lidí na všech
  úrovních bez rozdílu
 • definování, co je krizí zasaženo
 • stanovení hlavního nositele řešení
Komunikace
 • dodržování hierarchie,
 • předávání informací
  přes stupně řízení.
 • přímá komunikace řešitelů krize,
 • komunikační vazby dle potřeby.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 18

SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Odpovědnost
 • plyne z organizačního uspořádání
 • funkčního zařazení
 • plyne ze vztahu úkol – hlavní nositel
 • řešitelé krize jsou zbaveni standardního řízení
 • krizové oblasti jsou řešeny odděleně
Odměny a sankce
 • plynou z metodiky odměňování a hodnocení
 • přímo vázány na jednotlivé úkoly
 • v případě selhání se změní řešitel úkolu
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 19

SROVNÁNÍ BĚŽNÉHO / KRIZOVÉHO ŘÍZENÍStandardní řízení Krizové řízení
Kontrola
 • pravidelně přes jednotlivé úrovně řízení.

Je stanoveno:

 • jak vypadá překonání krize,
 • časový horizont řešení,
 • řešitel provádí kontrolu a překládá vyhodnocení situace.
 • řešitel nectí hierarchické úrovně, ale 
  vztah člověka k úkolu.
Přístup manažerů
 • každý je odpovědný za svou oblast,
 • řídí především své přímé podřízené.
 • aktivní ke všem lidem,
  kteří jsou nápomocniřešení
  krize bez rozdílu úrovně.
 • důraz se klade na odstranění příčin problémů.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 20

4/ MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


1/ Místo zahájení změny


2/ Stupně řízení

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 21

MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


3/ Komunikace


4/ Kolektivní rozhodování

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 22

MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


5/ Delegování pravomocí


6/ Poradenské organizace

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 23

MANAGEMENT EXISTUJÍCÍ KRIZE


7/ Počet hlavních řešených problémů


8/ Ekonomika


9/ Organizace subjektu

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 24

MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 25

MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


Matice řešení krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 26

MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


Matice řešení krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 27

MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


Matice řešení krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 28

MATICE ŘEŠENÍ KRIZE V PODNIKU


Matice řešení krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 29

5/ ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 30

ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 31

ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


Cílem krizové komunikace je:

a tím dosáhnout:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 05 / 32

ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE


Krizová komunikace odpovídá na otázky:


2024-05-18 11:50:48 / konec výpisu prezentace