PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / OBSAH

Úvod do krizového managementu

Obsah prezentace

1/ ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

2/ KRIZOVÉ SITUACE

3/ KVANTIFIKACE KRIZÍ

4/ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JAKO ZDROJ KRIZÍ

5/ POJETÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / ÚVOD


Úvod

V první (1) přednášce si představíme pojmy krizový management / risk management. Vysvětlíme si základní pojmy [KRMNG] a popíšeme vlastnosti, které by měl mít krizový manager.

Osvojíme si základní přehled o a/ náplni, b/ základech, na kterých staví [KRMNG], a c/ samostatných disciplínách, které jsou jeho součástí.

V neposlední řadě budeme podrobněji analyzovat, co vyvolává nutnost použití metod [KRMNG]. Tím je a/ krize a b/ mimořádné události.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 01

1/ ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


Komplexní schéma managementu

Řízení je nezbytné pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí.

Management se běžně rozkládá do pěti (5) základních funkcí řízení:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 02

ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


Management

= ucelený (nikdy nedokončený) proces / soubor ověřených přístupů / hledisek / zkušeností z praxe / doporučení / metod / návyků, které manažeři používají k naplnění předem definovaných cílů.


Krizový management

= soubor a/ specifických přístupů a b/ metod, využívaných řídícími pracovníky ke zvládnutí nepříznivých vlivů z důvodu určité mimořádné události.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 03

ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 04

ZÁKLADNÍ POJMY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 05

2/ KRIZOVÉ SITUACE

Krizový management

= způsob řízení systému, kdy je cílem zvládání a/ mimořádných událostí a b/ krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace

= nepředvídatelný průběh skutečností po narušení rovnovážných stavů přírodních / technologických / společenských systémů, ohrožující životy lidí / ekonomiku / stát / jeho obyvatelstvo.

Krizová situace může vzniknout:


Není podstatné, zda konflikt vzniká a/ postupně (obchodní konflikt), nebo b/ náhle (krádež / válka / povodeň / požár atd.).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 06

VZNIK KRIZE A JEJÍ PARAMETRY

Okamžik vzniku krize

Okamžik krize


Typy

Skoková krize = Katastrofy

Pozvolná krize = Ekonomický úpadek společnosti

Konfliktní krize = Intenzita krize se může měnit v čase (konflikt tzv. „studené války“ v letech 1947–1991)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 07

INTENZITA KRIZE

Konfliktní krize

Konfliktní krize

Příklad

Představuje stupeň agresivnosti subjektů konfliktu. Nejedná se o závažnost krize.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 08

CHARAKTERISTIKA KRIZE

Krize

= označení pro období způsobené negativní událostí, kdy jsou ovlivněny / ohroženy a/ výsledky (zisky) nebo b/ existence firmy.

Krize je charakterizována:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 09

CHARAKTERISTIKA KRIZE


Management krizí rozeznává tři (3) časové etapy:

 1. PREVENCE, včetně identifikace krize – uplatňují se standardní techniky managementu.
 2. AKTUÁLNÍ KRIZE a její řešení (represe) – realizujeme specifické techniky:
  • rutinní přístupy (neplatící zaměstnavatel),
  • potlačení kooperativních forem řízení, silné autokratické řízení (situaci ve firmě řídí majetek).
 3. NÁPRAVA (likvidace následků) – uplatňují se standardní techniky managementu.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 10

3/ KVANTIFIKACE KRIZÍ


Kvantifikace krizí

Představuje objektivní popis krize (v počtech ohrožených osob, rozsah majetkové újmy).


PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 11

KVANTIFIKACE KRIZÍ


Parametry charakterizující krizi mohou být:

Možné příčiny vzniku krize
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 12

OBECNÉ DĚLENÍ RIZIKA

Obecné dělení rizika jako možného negativního vývoje situace má tři (3) základní fáze:

 1. Preriziko:
  • negativní vývoj ještě neprobíhá, ale vznikají jeho podmínky (vysoká nezaměstnanost / odchod lidí z města).
 2. Riziko-in:
  • byly splněny všechny podmínky vzniku, mimořádnou událost plně rozvíjí (špatná manipulace s materiálem – výbuch / požár ve společnosti).
 3. Post-riziko:
  • vlivem negativních okolností dochází / souvislostí ke vzniku mimořádně situace s nutností vzniklý stav napravit / zabránit dalšímu šíření (nutnost demolic narušených staveb, odstřel překážek při záplavách).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 13

4/ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JAKO ZDROJ KRIZÍ

Členění krizí

Krize je možné členit z nejrůznějších hledisek: a/ iniciace lidmi jako konfliktní / nekonfliktní a b/ rychlosti změny krizových faktorů.

Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 14

Členění mimořádných událostí

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 15

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


Řešení krize
 1. Identifikace krizových faktorů (krizový potenciál)
  • Mírné (kapesní krádež / malá dopravní nehoda)
  • Výrazné (záplavy / požáry / přírodní eroze)
  • Zničující (zemětřesení / teroristické útoky)
 2. Stanovení řešení (strategie / taktika)
  • Náprava podstaty (inovace výrobků / rozšíření trhů)
  • Opuštění oblasti (zastavení některé výroby / změna výrobní řady)
  • Oslabení dopadů (změna reklamy / zajištění garancí)
 3. Realizace (realizujeme vybraný / schválený proces záchrany / zmírnění následků)
 4. Vyhodnocení (korekce řešení / poučení pro budoucnost)
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 16

5/ POJETÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU


[KRMNG] je nedílnou součástí disciplín, označovaných souhrnně jako MANAGEMENT.

Tvoří jednu z jeho složek, spolu s například a/ managementem ve veřejné správě (řízení obce), b/ mezinárodním managementem (mezinárodní obchod) nebo c/ managementem osobním (organizace času manažera).


Jeho části představují:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 17

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Jedná se o jeden z podoborů [KRMNG].

Specializuje se na krizové řízení v případě mimořádných a krizových situací, ovlivňujících chod celého státu nebo jeho částí (přírodní katastrofy ve všech podobách).


Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona integrovaný záchranný systém (IZS), tvořený:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 18

RISK MANAGEMENT

Risk management

= obor / specializovaný tým, zabývající se předcházením krizí / mimořádných událostí různého charakteru.

Hlavními úkoly jsou:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 19

RISK MANAGEMENTPREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 20

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


1/ Být aktivní / přesvědčený o své věci

Risk manažer musí:

 • Mít velmi silnou vnitřní motivaci.
 • Být snahou za každou cenu něčeho dosáhnout.
 • Schopen předvídat, být vždy o krok napřed před reálným průběhem situace a mít připravené varianty vývoje krizové situace (umět zareagovat na náhlé změny).
 • Musí se jednat o velmi cílevědomého člověka, který o sobě a svých schopnostech nepochybuje.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 21

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


2/ Hluboké odborné znalosti / ztotožnit se se svou rolí manažera

Risk manažer musí:

 • Znát bezpodmínečně funkci zachraňovaného podniku (znát velmi podrobně každý výrobní proces a jeho rizika).
 • Znalost okolí podniku, jeho možnosti / zdroje použitelné pro záchrannou činnost (vědět, že je v dosahu provozovny vodní zdroj použitelný pro hašení požáru).
 • Znalost silných / slabých stránek podniku / příležitosti / hrozby (vědět, že ve výrobních halách je nízko kanalizace, takže v případě prudkých dešťů může dojít k zatopení).
 • Rozsáhlé životní / odborné zkušenosti s řízením za extrémních situací.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 22

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


3/ Výrazné rozumové / racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

Risk manažer musí:

 • Rozvíjet intelektuální / racionální schopnosti/ organizační schopnosti / čistý prostý rozum / aplikace vědeckých přístupů / logického myšlení.
 • Rozvíjet emoční / citovou složku lidského jednání (intuice / přístupnost novinkám a neznámým situacím / v syntetické souběžné činnosti umět reálně kombinovat fakta / schopnost zobecňování a koncepčního myšlení).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 23

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


4/ Dispozice empatickými komunikativními přístupy v rozhodovacím procesu

Risk manažer musí:

 • Umět vytvořit tým spolupracovníků.
 • Každého člena týmu pověřit adekvátní činností (nepověřovat technologa dohledem nad počítačovou sítí).
 • Umět se vcítit do snah / tužeb / problémů / možností.
 • Umět navázat komunikaci s kýmkoli i neznámým.
 • Umět vytvořit komunikačně otevřené / pozitivní prostředí v týmu, umět tým motivovat (bránit vzniku "dusna" a nežádoucích kolektivních vztahů - např. milenci v jednom týmu jsou velkým zdrojem rizik).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 24

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


5/ Naplnění etické důvěryhodnosti a charisma vůdčí osobnosti

Risk manažer musí:

 • Uvědomovat si postoje k situaci (hlavně mezi lidmi postiženými mimořádnou událostí).
 • Počítat s abnormálním zatížením postižených fyzicky / psychicky / ekonomicky (v případě propuštění z práce lidé většinou přichází o životní motivaci i o zdroj prostředků pro obživu).
 • Zachovávat základní etická tabu i v krajně napjatých / nepříznivých situací (neprojevovat neúměrně hněv / nemít tendenci někoho okrást!).
 • Umět nechat působit své charisma na okolí a vytvořit prostor / čas pro zhodnocení situace a rozhodovací proces (pokud vedoucí krizového týmu má charisma a umí ho užít, bude mít značně usnadněnou práci, protože ho lidé budou brát jako přirozenou autoritu).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 25

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


6/ Etická síla a odolnost vůči emocím

Risk manažer musí:

 • Odolávat účinkům havárií a katastrof / zvládat vlastní emoce / zvládat emoce i ostatních lidí
 • Nutnost úměrného projevu emocí, profesionálně laděný postoj (respektování situace / možností ostatních)
 • Psychologický nácvik činností za citově vzbouřených situací (dbát na psychickou hygienu zachraňovaných i zachránců)
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 26

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


7/ Dobrý fyzický / duševní stav / pozitivní myšlení

Risk manažer musí:

 • Utužovat vlastní dobrý fyzický / duševní stav (rekreační sport).
 • Pozitivně ladit své záliby – duševní hygiena (práce s reálným tvůrčím výsledkem –lepení modelů lodí).
 • Mít víru v úspěšný konec řešení událostí (nepodléhat pesimistickým vizím).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 27

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


8/ Bystře vnímat a reagovat na podněty

Risk manažer musí:

 • Neotálet s reakcí na závažné podněty (v případě krize je třeba přijímat správná rozhodnutí ve správnou chvíli, někdy záleží na každé vteřině).
 • Umět rychle vyhodnotit situaci.
 • Příslušně rychle reagovat a zabránit nebezpečí z prodlení.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 28

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


9/ Používat vědeckých metod práce

Risk manažer musí:

 • Umět používat indukcizobecňování (od jednotlivostí v dostatečném souboru faktů k jejich shrnutí a zobecnění) (nezobecňovat na základě jednoho případu).
 • Využívat dedukce (umět z obecně platných zásad odvodit pravděpodobný průběh událostí a alternativně se na tuto skutečnost připravit).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 29

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VLASTNOSTI KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


10/ Utužovat celkovou sílu / odolnost vlastní osobnosti

Risk manažer musí:

 • Mít tréninkové metody pro získávání síly (sportovní aktivity / koníčky / rodina).
 • Mít zdroj pozitivního ladění svého postoje (děti / rodina vůbec / uspokojení z práce).
 • Umět skloubit uvedené požadavky do uceleného souboru vlastního jednání / chování.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 01 / 30

PROSTŘEDÍ KRIZOVÉHO (RISK) MANAŽERA


Role krizového manažera se odehrává v prostředí „pěti (5) I“.


2024-05-20 23:46:21 / konec výpisu prezentace