PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / OBSAH

Likvidace podniku

Obsah prezentace

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA

2/ STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE IX.

3/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / ÚVOD


Úvod

Desáté (10) cvičení je poslední ve sledování vývoje v hudebním podniku {}.

Naposledy si popíšeme společnost {} a teoretický příklad likvidace zemědělského družstva.

DLP zakončíme zhodnocením dopadů krize na podnik {} a následné zhodnocení předmětu KRMNG.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 01

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA


Příklad

 • ZD vstoupilo do likvidace dobrovolně, na základě rozhodnutí členské schůze.
 • Družstvo nevyvíjelo žádnou hospodářskou činnost.
 • Pro společnost byl jmenován likvidátor.
 • Ke dni vstupu do likvidace nemělo družstvo žádné zaměstnance.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 02

TEORETICKÝ PŘÍKLAD – LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA

Příklad

 • V likvidované společnosti byl po prohlášení likvidace evidován tento majetek / závazky:
Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek 4 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek 4.322 tis. Kč
Zásoby 235 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky 922 tis. Kč
Bankovní účty 51 tis. Kč
Náklady příštích období 1 tis. Kč
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 03

TEORETICKÝ PŘÍKLAD – LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA

Příklad

Pasiva
Vlastní kapitál 4.680 tis. Kč
Dlouhodobé závazky 676 tis. Kč
Krátkodobé závazky 179 tis. Kč
 • DHM (nemovitosti – garáže / vrátnice a movitý majetek – přívěsy / vleky / stroje a zásoby – materiál / náhradní díly) byly zpeněženy ve veřejné dražbě.
 • DFM (cenné papíry) byl prodán na základě výběrového řízení.
 • Do likvidace se přihlásilo celkem dvacet sedm (27) věřitelů s pohledávkami v celkové výši 291 tis. Kč. Pohledávky byly uspokojeny v plné výši.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 04

UKONČENÍ LIKVIDACE

Příklad

 • Výplata likvidačního zůstatku jednotlivým členům,
 • sestavení účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a ke dni ukončení likvidace,
 • projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti s příslušným státním okresním archivem,
 • žádost o souhlas s výmazem družstva z OR,
 • podání návrhu na výmaz družstva z OR.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 05

2/ STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE IX.

Příklad

 • IS byl povolen prodej bývalých poboček {} a hudebních nástrojů.
 • Ve výběrovém řízení tak budou k mání budovy po celé ČR (celkově 15 prodejen).
 • Na toto rozhodnutí čekali zaměstnanci a věřitelé {} několik měsíců.
 • Pobočky ztrácely na hodnotě.
 • Ve dvou dílnách hudební společnosti nyní podle ní pracuje kolem 250 zaměstnanců.
 • Hlavním kritériem pro prodej poboček {} bude nejvýhodnější nabídka.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 06

STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE IX.

Příklad

 • Harmonogram prodeje je nastíněn a bude se postupně dolaďovat.
 • Nabídku chce IS široce inzerovat, aby se přihlásilo co nejvíce zájemců.
 • Rozprodej majetku {} pokračuje a o pobočky má zájem 15 firem, které se přihlásily do výběrového řízení.
 • Výsledek výběrového řízení bude znám do tří týdnů.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 07

3/ DLP

DLP / 10

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • Jako poslední část DLP provedeme zpětnou analýzu celkových dopadů krize na podnik včetně změn, které se v něm udály, a ještě budou muset udát.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 08

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Krize firmy měla základ v odbytové krizi, způsobené poklesem prodejů.
 • Tím, že došlo k výraznému poklesu tržeb / zvýšení nákladů, se podnik propadl do ztráty.
 • Docházelo k úbytku objemu oběžného majetku, což vedlo k horší schopnosti splácet závazky.
 • Odbytová krize byla navíc umocněna i dvěma (2) mimořádnými událostmi, které měly dopad na ekonomickou stránku podniku.
 • Management byl donucen věřiteli k sestavení / realizaci plánu reorganizace podniku.
 • Cílem bylo:
  • zvýšit objem čtvrtletních tržeb o 12 %,
  • snížit provozní náklady o 10 %,
  • snížit krátkodobé závazky o 20 %,
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 09

DLP

Úkoly

 1. Zhodnoťte DLP formou SWOT analýzy jak z pozice jeho obsahu / srozumitelnosti, tak i možného přínosu pro Vás. 1
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 10

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 10 / 11

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2022-12-10 03:33:54 / konec výpisu prezentace