PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / OBSAH

Insolvenční řízení

Obsah prezentace

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

2/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VI.

3/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / ÚVOD


Úvod

Na začátku cvičení si představíme teoretický příklad, který navazuje na sedmou (7) přednášku.

Sedmé (7) cvičení vystihuje další průběh ekonomické krize v podniku {}.

DLP bude popisovat podání návrhu na insolvenční řízení.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 01

1/ TEORETICKÝ PŘÍKLAD – SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Ekonomická krize podniku – seznam přihlášených pohledávek

 • Do IŘ Lázně Velichovky se přihlásilo ve lhůtě stanovené IS svou pohledávku celkem 148 věřitelů:
  • Výše přihlášených pohledávek činila 64,1 mil. Kč
   - dva (2) věřitelé byli vyzváni k doplnění přihlášky.
  • IS uznal pohledávky ve výši 60,4 mil. Kč, ve zbylé části pohledávky popřel.
  • Pohledávky ve výši cca 34,3 mil. Kč byly přihlášeny jako zajištěné
   - pět (5) zajištěných věřitelů).
  • V pěti (5) případech se jednalo o pohledávku (nároky z pracovněprávního vztahu).
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 02

2/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VI.

Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • Hudební společnost byla nucena propustit přes 500 zaměstnanců.
 • Management reaguje na aktuální ekonomický stav / objem zakázek / nedostatečné provozní financování.
 • Ztráta hospodaření / snižování majetkové podstaty se prohlubuje.
 • Společnost vyrábí 30 %. Musí koncentrovat výrobu do jedné (1) dílny.
 • {} skončila v úpadku, KS vyhlásil konkurz společnosti, jiné řešení nepřicházelo v úvahu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 03

Strunka – ekonomická krize VI.

Strunka s.r.o.

 • Majetek zkrachovalé společnosti míří do dražby.
 • IS navrhl, aby se majetek podniku, která je nyní v konkurzu, vydražil.
 • Dražit by se mohla dílna / hudební nástroje / prodejny.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 04

3/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • Byla uzavřena dohoda mezi podnikem / věřiteli o provedení restrukturalizace.
 • První lhůta, kdy podnik realizuje zásadní opatření, byla tři (3) měsíce od uzavření dohody.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 05

DLP

Vzor ekonomické krize

 • Managementu podniku {} se podařilo dosáhnout následujících zlepšení:
  • zvýšení průměrných měsíčních tržeb o 12 %,
  • zvýšení průměrných nákladů vyplývajících z vyplácení odstupného ve výši 5 %,
  • trvalého snížení počtu THP pracovníků o šest (6) lidí,
  • snižování krátkodobých závazků / snižování bankovní angažovanosti se podniku nedaří.
 • V důsledku výše uvedeného většina věřitelů požádala o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.
 • Hlavní věřitel navrhl / trval na povolení reorganizace.
 • Management podal ke KS návrh na zahájení insolvenčního řízení.
 • KS na základě podkladů rozhodl o zahájení insolvenčního řízení, byl identifikováno splnění podmínek úpadku formou insolvence.
 • Na základě dalších jednání / podkladů byla jako forma řešení úpadku schválena reorganizace.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 06

DLP

Úkoly

 • Ke zpracování následujících úkolů je doporučeno použít a/ obsahy přednášek a b/ informace na stránkách, věnovaných insolvenčnímu zákonu.


 1. Dle dříve zpracovaných úkolů zpracujte pro soud reorganizační plán. 1,2
 2. Vyjmenujte / zpracujte hlavní rizika pro Váš podnik, které mohou nastat v průběhu .
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 07

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 07 / 08

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2022-12-10 02:19:43 / konec výpisu prezentace