PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / OBSAH

Krizové řízení podniku

Obsah prezentace

1/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

3/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / ÚVOD


Úvod

Páté (5) cvičení se bude věnovat dalšímu vývoji ekonomických krizí podniků a/ {} a b/ {K}.

Každý příklad společnosti bude má náměty k zamyšlení.

DLP se bude věnovat a/ účetním závěrkám (rozvahy / výkazy zisků a ztrát) a b/ SWOT analýze ekonomického vývoje Vaší společnosti.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 01

1/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • {} se dohodla se svými dodavateli na splátkových kalendářích.
 • Splátky se ale nedaří plnit a firma se opět dostává do krizové situace.
 • Firma je pod dohledem IS, který se snaží domluvit s managementem řešit úpadek cestou, která nebude pro {} likvidační.
 • Vedení podniku stále věří, že se podaří zachránit výrobu / pracovní místa.
 • Firma neustále usiluje o schválení / povolení reorganizace.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 02

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

 • {} dluží přes 300 mil. Kč a zaměstnanci nyní pracují kvůli úbytku zakázek jen čtyři (4) dny v týdnu.
 • Insolvenčnímu řízení (IŘ) se chtěla firma vyhnout, to se nepovedlo.
 • obecně omezuje chod firem a může skončit až vyhlášením konkurzu.
 • Během může {} nadále podnikat jako doposud, ale nesmí nakládat se svým majetkem na rámec obvyklého hospodaření.
 • Tržby společnosti od nedodání dodávky hudebních nástrojů se snížily o 35 % na pouhých 30 mil. Kč.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 03

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

 • Věřitelé hudební společnosti povolili reorganizaci.
 • Věřitelé se rozhodli pro reorganizaci z důvodu, že {} dále funguje / může dále zpracovávat zakázky.
 • Management {} má nyní 120 dní (4 měsíce) na vypracováno nového reorganizačního plánu.
 • Tímto se firma prozatím vyhne konkurzu / pokusí se v rámci reorganizace zachránit.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 04

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

 • Aby {} mohla udržet výrobu, potřebuje vyřešit provozní financování, které se zatím nedaří dohodnout s bankami.
 • Firma hledá nového investora, který by měl zájem o celý podnik nebo jeho části.
 • Při hledání investora firma objevila zájemce z Evropy / Ameriky / Asie.
 • Žádný z návrhů investorů, ale nevyhovoval majiteli {}, takže se společnost s investory nedohodla.
 • Vedení se bude snažit díky reorganizačnímu plánu dostat {} zpět na vrchol hudebního průmyslu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 05

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


Náměty k zamyšlení

 • Je správný přístup managementu {}?
 • Je podle vašeho názoru možné, že se vedení dohodne s novým investorem?
 • Zamyslete nad možným obsahem reorganizačního plánu dle věřitelů?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 06

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


CK Krach s.r.o.

 • {K} prodala svoji značku konkurenční společnosti.
 • Konkurenční společnost převzala velkou část a/ zaměstnanců a b/ část zásob / movitého majetku.
 • Management podniku pracuje na tom, aby kmenoví zaměstnanci zůstali ve firmě.
 • Konkurenční společnosti se daří {K} dostávat opět do podvědomí pasažérů.
 • Tržby firmě vzrostly o 30 % a pomalu se podnik dostává z krizové situace (bankrot).
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 07

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


CK Krach s.r.o.

 • Reorganizační plán společnosti se pomalu daří plnit.
 • Vedení podniku průběžně plní své splatné závazky (splácení úroků), které ale nedosahují ani minimálního zisku.
 • V {K} bylo zahájeno jako ve {} insolvenční řízení, které se bude snažit zjistit předchozí propad tržeb.
 • Dle letecké společnosti je zahájení zcela bezdůvodné / neopodstatněné.
 • V soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek nebo již úpadek nastal.
 • Pokud soud rozhodne o prohlášení úpadku podniku, soud stanoví také způsob řešení.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 08

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


Náměty k zamyšlení

 • Je zahájení insolvenčního řízení opodstatněné?
 • Jaké způsoby řešení může soud navrhnout?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 09

3/ DLP

DLP / 05

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

Vzor ekonomické krize

 • Z ekonomického pohledu {} lze vidět negativní vliv, vyplývající z poklesu hospodářského výsledku v posledních letech.
 • Podnikání společnosti bylo podrobeno finanční analýzou.
 • Níže lze nahlédnout do vybraných ekonomických dat podniku:
  • Rozvaha (R)
  • Výkaz zisku a ztrát (VZZ)
 • Výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 10

DLP

Vzor ekonomické krize

Horizontální analýza Rok
2019 2020 2021
Tržby z prodeje zboží 24 % 14 % -64 %
Náklady na prodané zboží 24 % 9 % -62 %
Výkony -4 % -2 % -65 %
Výkonová spotřeba 2 % -1 % -60 %
Přidaná hodnota -16 % -3 % -63 %
Osobní náklady 4 % 1 % -15 %
Odpisy -3 % -1 % -30 %
Provozní hospodářský výsledek -118 % 68 % -62 %
Hospodářský výsledek z finančních operací 18 % 29 % -55 %
Hospodářský výsledek z běžné činnosti -199 % 40 % -63 %
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 11

DLP

Vzor ekonomické krize

Vertikální analýza Rok
2018 2019 2020 2021
Tržby za zboží s výkony celkem 117 647 117 749 117 938 38 784
Tržby za zboží s výkony = 100 % v %
Tržby z prodeje zboží 12 14 16 18
Náklady na prodané zboží 11 13 14 15
Výkony 90 87 84 91
Výkonová spotřeba 62 63 63 64
Přidaná hodnota 29 24 24 31
Osobní náklady 18 19 19 24
Odpisy 6 6 6 7
Provozní hospodářský výsledek 5 -1 -1 -1
Hospodářský výsledek z finančních operací -2 -2 -3 -4
Hospodářský výsledek z běžné činnosti 3 -3 -4 -5
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 12

DLP

Vzor ekonomické krize

Finanční analýza Rok
Výpočet 2018 2019 2020 2021
RENTABILITA
vlastního kapitálu čistý zisk/vlastní kapitál 0,05 -0,053 -0,08 -0,031
aktiv EBIT/aktiva 0,042 -0,01 -0,016 0,005
LIKVIDITA
běžná oběžná aktiva/krátkodobé závazky 4,123 2,721 1,646 1,637
pohotová finanční majetek + pohledávky/KZ 1,613 0,984 0,538 0,503
okamžitá FM/KZ 0,884 0,434 0,105 0,078
ZADLUŽENOST
stupeň zadlužení cizí kapitál/ celkový kapitál 0,452 0,457 0,51 0,511
AKTIVITA
obrátka zásob tržby/ zásoby 4,835 5,282 6,595 2,269
doba obratu zásob zásoby/(tržby/360) 74,45 68,158 54,584 158,679
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 13

DLP

Vzor ekonomické krize

 • Jak vyplývá ze zkrácených výsledků finanční analýzy, dochází ke zhoršení v převážné většině ekonomických ukazatelů.
 • Na vertikální analýze je patrné, že roste podíl nákladů ve vztahu k výnosům, způsobuje to pokles výsledného zisku.
 • Ve struktuře majetku dominují stálá aktiva, klesá objem likvidního majetku / zhoršuje se platební schopnost.
 • Vzrostl podíl cizího kapitálu, bez výrazného rizika pro vznik krizové situace.
 • Vývoj v čase, definovaný horizontální analýzou, ukazuje, ve kterých položkách dochází v daném období k poklesům.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 14

DLP

Vzor ekonomické krize

 • Poměrové ukazatele finanční analýzy indikují zhoršení ekonomické situace jako celku.
 • Rentabilita z důvodu účetní ztráty vykazuje záporné hodnoty / likvidita ve všech stupních klesá paralelně s oběžným majetkem.
 • Stupeň zadlužení se nemění zásadním způsobem, což je možné považovat za pozitivní stav, ale pouze dočasný.
 • Z pohledu aktivity způsobil pokles objemu likvidních aktiv nutnost vyššího počtu obrátek a zkrácení doby obratu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 15

DLP

Úkoly

 1. Výkonová spotřeba / přidaná hodnota (lze vycházet ze ZMNG II / MRKTG). 2

  a/ vymezte obsah pojmů,

  b/ konkretizujte položkově / číselně v DLP,

  c/ silné / slabé stránky ve vazbě na a/ a b/.

 2. Proveďte detailní SWOT analýzu ekonomického vývoje společnosti za zkoumané období a okomentujte výsledky SWOT analýzy. 1
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 05 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2022-12-10 02:24:04 / konec výpisu prezentace