PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / OBSAH

Řízení kapitálu / majetku v podniku

Obsah prezentace

1/ HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU

2/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE II.

3/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.

4/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / ÚVOD


Úvod

Oblast, která ovlivňuje stabilní fungování podniku, je vyvážená a/ majetková struktura.

S tím souvisí zdroje financování majetku podniku (vhodný poměr vlastního / cizího kapitálu). Tato část se nazývá b/ kapitálová struktura.

Nestandartní kroky, které se týkají majetku / financování, vedou k a/ finanční nestabilitě a b/ ekonomické krizi.

Ekonomická krize může pro podnik znamenat ve finálním stádiu zrušení firmy se všemi právními (i trestně) důsledky.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 01

1/ HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU


Hotovostní cyklus

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 02

HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU


Hotovostní cyklus – příklad hudební společnosti

 • Hudební společnost získala objednávku na dodání nástrojů pro zahraniční kapely.
 • Prvním krokem je nákup potřebných materiálů (dřevo, struny, kov).
 • Jejich pořízením / uskladněním vznikají a/ zásoby suroviny (dřeva, kovu) a b/ závazky vůči dodavatelům v částce 10 mil. Kč
 • Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn / probíhá příprava výroby.
 • Následuje výroba, kdy se upravují / opracovávají dřevěné desky a vznikají trupy nástrojů.
 • Při výrobě se mezi provozy pohybují polotovary v různém stupni rozpracovanosti, vznikají zásoby / nedokončená výroba.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 03

HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU


Hotovostní cyklus – příklad hudební společnosti

 • Celý výrobní proces trvá celkem 20 dní.
 • 10 dní jsou hotové výrobky skladovány.
 • Zahraniční kapely požadují dodání všech hudebních nástrojů najednou.
 • Předáním všech nástrojů odběrateli vzniká pohledávka.
 • Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka uhrazena na účet hudební společnosti.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 04

HOTOVOSTNÍ CYKLUS NA ČASOVÉ OSE


Hotovostní cyklus čas

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 05

NUTNOST FINANCOVÁNÍ ZNÁZORNĚNÁ NA ČASOVÉ OSE


Hotovostní cyklus

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 06

2/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE II.

Strunka s.r.o.

 • {} prokázala ztrátu přes 300 mil. Kč a hrozil ji úpadek. Majitel se rozhodl pro reorganizaci, která mu byla následně dovolena a měla by pomoci k udržení se na trhu.
 • {} požádala u soudu o ochranu před věřiteli tzv. institut moratoria v rámci insolvenčního řízení.
 • Pokud soud vyhoví institutu moratoria, bude firmě poskytnuta dočasná ochrana před prohlášením úpadku.
 • Firma může nalézt způsoby a/ řešení úpadku, b/ hrozícího úpadku a c/ dosáhnutí dohody s věřiteli.

Institut moratoria

= forma ochrany insolventního dlužníka před věřiteli, ze které vyplývají důsledky pro vztahy mezi dlužníky / věřiteli.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 07

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


Strunka s.r.o.

 • Cílem {} je zajistit pokračování na trhu / dokončení reorganizace.
 • Podnik dluží věřitelům, kteří mu dodávají potřebný materiál kolem 250 mil. Kč.
 • Mezi věřitele patří: a/ Fender Acoustics, b/ Epiphone, c/ Česká spořitelna a další.
 • {} nehradila pohledávky věřitelům od nedodání zakázky v hodnotě 25 mil. Kč, prosinec 2019.
 • Majetkově podnik ovládají společníci Martin Fiala / Radomír Strunný, kteří vlastní téměř 75 % akcií.
 • Hudební společnost vyrábí vlastní značku nástrojů {}.
 • Další portfolia značek jsou a/ Fender, b/ Yamaha, c/ Gibson, d/ Cort, které podnik chce zachovat i po reorganizaci.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 08

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


Strunka s.r.o.

 • {} má po ČR přes 35 prodejen s nástroji, ale jen deset (10) jich prosperuje.
 • Předložení reorganizačnímu plánu, využije nabídku investora na poskytnutí úvěrového financování, ve výši 140 mil. Kč.
 • Úvěrové financování podpoří podnik v počáteční fázi insolvenčního řízení.
 • Dle reorganizačního plánu budou pohledávky části věřitelům splaceny.
 • {} očekává, že výše uspokojení nezajištěných věřitelů bude představovat cca 25 %.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 09

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • Na zákazníky dlužné společnosti {}, nebude mít reorganizace vliv, jelikož provoz podniku bude neustále pokračovat.
 • Pro věřitele je výše uspokojení výhodnější ve srovnání s ukončením činnosti společnosti / rozprodejem majetku v konkursu.
 • Dle ekonomického poradce by náklady / ztráty spojené s ukončením činnosti podniku způsobily, že by věřitelé nezískali žádné vypořádání.
 • Reorganizace přináší vyšší uspokojení věřitelů / umožňuje zachování pracovních míst v hudební společnosti {}.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 10

3/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


CK Krach s.r.o.

 • {K} se nachází ve fázi restrukturalizace.
 • Cílem je zajistit pokračování společnosti / dokončení restrukturalizace.
 • Cestovní kancelář v roce 2022 prodělala 2 mld. Kč a podnik se ocitl ve finančních problémech.
 • Celá společnost usiluje o dokončení restrukturalizace, která má firmě pomoci k „uzdravení“.
 • Ekonomický stav společnosti se zhoršuje, vedení firmy je nutno propustit přes 500 zaměstnanců.
 • Ostatní zaměstnanci CK dostávají 65 % platu.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 11

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.

CK Krach s.r.o.

 • {K} vlastní deset (10) letadel, z toho tři (3) letadla byla poškozena havárií motoru. Sedm (7) letadel k ozdravení společnosti nestačí / nepřispívají.
 • Aby se podařilo snížit závazky, společnost prodala v dražbě jedno (1) letadlo za 750 mil. Kč konkurenční společnosti.
 • Pro podnik je důležité, aby čeští / zahraniční klienty měli jistotu, že je CK stabilní, nelze ale okamžitě předpokládat, že se v dané situaci společnosti budou pasažéři hrnout.
 • Nestabilitu společnosti má prověřit forenzní audit.

Forenzní audit

= jednorázové / intenzivní provedení forenzní analýzy třetí (3) nezávislou osobou (auditorem / auditorskou firmou). Výsledkem je materiál ve formě auditorské zprávy určený soudu / vyšetřovacím orgánům.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 12

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


CK Krach s.r.o.

 • Auditoři budou posuzovat ekonomické činnosti / rozhodnutí celého managementu.
 • Krizový manažer podniku, chce zjistit důvody předlužení, protože {K} má ročně tržby kolem 10 mld. Kč, ale výsledky hospodaření jsou pouze v řádech desítek milionů.
 • Restrukturalizační plán chce dosáhnout stejného obratu jako v předchozích letech, před havárií letadel. Při snížení nákladů (zlevnění letenek) by měla společnost dosáhnout alespoň minimálního zisku.
 • Společnosti se nedařilo a hrozí bankrot celé cestovní kanceláře.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 13

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


Náměty k zamyšlení

 • Jaké jsou dopady prodeje jednoho (1) letadla {K}?
 • Co může být příčinami prudkého zhoršení stavu cestovní kanceláře {K}?
 • Jaké další restrukturalizační kroky mohl podnik zvolit?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 14

4/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • {} nabízí různé druhy hudebních nástrojů: a/ akustické kytary, b/ banja, c/ mandolíny, d/ baskytary, e/ elektrické kytary apod.
 • Hudební nástroje jsou distribuovány do celé Evropy a evropské tržby představují 65 % celkových výnosů společnosti.
 • Zbylá procenta (35 %) jsou z domácího trhu.
 • Marketingová strategie se snaží o a/ udržení / rozšíření značky a b/ expanzi do světa.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 15

DLP

Úkoly

 1. V podniku (možno z DLP) identifikujte
  a/ dlouhodobý majetek (DHM) viz P03 / strana 3 + 4,
  b/ oběžný majetek viz P03 / strana 5 + 6,
  c/ cizí kapitál viz P03 / strana 9 + 10.
 2. K položkám z bodu 1/ doplňte číselné údaje (reálné, možno z DLP).
 3. Z dosazených čísel vytvořte bilanci aktiv (majetku) a pasiv (závazků).
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 16

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 03 / 17

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-13 08:11:51 / konec výpisu prezentace