PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / OBSAH

Krize a příčiny jejich vzniku

Obsah prezentace

1/ STRUNKA S. R. O. – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU

3/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / ÚVOD

Úvod

V návaznosti na první (1) přednášku se budeme ve druhé (2) přednášce zabývat podrobnějšími charakteristikami krizových situací.

Základem přednášky je vysvětlení a/ fenoménu rizika a b/ možných přístupů podnikatelského subjektu k němu.

Druhá (2) přednáška uzavře obecný teoretický úvod k [KRMNG].

Přednáška se zaměřuje na a/ firemní krizového situace a b/ způsoby jejich řešení, kdy příčinou vzniku krizové situace bude člověk a jeho rozhodování o podnikatelsko-ekonomickém směřování firmy.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 01

1/ STRUNKA S. R. O. – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Strunka s.r.o.

 • Jedna z největších prodejen / výroben s hudebními nástroji s obchodním názvem {}, vznikla v roce 1998 a zaměstnávala přes tisíc lidí v celé České republice.
 • {} vyráběla strunné nástroje, především kytary, pro mnoho různých obchodů nejen v ČR, ale dovážela je do Evropy / Ameriky.
 • Hudební nástroje podnik vyráběl dle přání zákazníků a řídil se heslem „Náš zákazník, náš pán“.
 • Společnost dostala zakázku na výrobu 250 ks nástrojů v hodnotě 25 milionů Kč. Tuto objednávku, ale společnost nedodala včas a v hudebním průmyslu se rozšířila zpráva, že {} nedodržela podmínky objednávky.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 02

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • Odběratelé postupně odcházeli a společnost se dostala do ekonomické krize.
 • Příčinou krize bylo a/ nedoručení objednávky, ale i b/ řada špatných rozhodnutí majitele společnosti.
 • Kvůli všem faktorům se podnik dostal do ztráty.
 • {} se nedařilo dostat z krize a z výsledku hospodaření společnost prokázala ztrátu přes 300 mil. Kč, která se postupně prohlubovala.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 03

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Strunka s.r.o.

 • Společnost propustila přes 450 zaměstnanců (40 % z celkové počtu zaměstnanců), aby udržela firmu v chodu.
 • Aby se společnost udržela na trhu podala insolvenční návrh kvůli hrozícímu úpadku.
 • Byla povolena reorganizace společnosti, která byla schválena převážnou většinou všech zjištěných věřitelů.

Reorganizace

= sanační způsob řešení úpadku / hrozícího úpadku, v němž jsou zjištěné pohledávky věřitelů uspokojeny postupně z výnosů nadále provozovaného obchodního závodu úpadce.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 04

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


Náměty k zamyšlení

 • Jak mohla {} předejít nedodržení objednávky?
 • Domníváte se, že je správné rozhodnutí reorganizace společnosti?
 • Jaké způsoby na zlepšení hospodářských výsledků mohla společnost aplikovat?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 05

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


CK Krach s.r.o.

CK Krach
 • {K} na českém, dříve československém trhu působí už od roku 1990 a nabízí zájezdy po celé Evropě.
 • Společnost v ČR není největší, ale nabízí největší výběr destinací po Evropě.
 • Ekonomická krize se v poslední letech všech oborů a dotýká se i cestovních kanceláří.
 • Dle veřejně dostupných zdrojů společnost utržila za rok 2018 7 mld. Kč a vydělala 143 milionů Kč čistého.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 06

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU


CK Krach s.r.o.

 • Na začátku roku 2019 společnost poškodila havárie tří (3) letadel, které startovaly nezávisle ze Sarajeva, Helsinek a Skopje.
 • Ve všech třech letadlem se před letem rozbil motor a společnost se kvůli a/ zrušením letů a b/ velké finanční náročnosti opravy motorů dostala do finančních problému.
 • Pomoc s finančními problémy mělo být odkoupení společnosti konkurencí.
 • Odkoupení konkurenční společností přineslo další finanční problémy / pokles tržeb / kancelář přicházela o zákazníky / zaměstnance a čelila velké vlně konkurence.
 • Cestovní kancelář prodělala v roce 2019 necelé 2 miliardy Kč a propustila přes 2.000 zaměstnanců.
 • Nyní se cestovní kancelář {K} nachází ve fázi restrukturalizace, jejíž principem je optimalizace chodu společnosti / dosažení vyšších zisků / návrhy řešení / implementace navrhovaného řešení.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 07

3/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • V největší výrobní hale hudebních nástrojů společnosti {} vznikl v listopadu 2021 požár způsobený špatnou manipulací zaměstnanců se stroji.
 • Poškozením výrobní haly přišla společnost o 65 % výrobních / skladovacích prostor pro nové hudební nástroje.
 • Požár způsobil škodu výrobní hale cca 5.000.000 Kč a současně bylo zničeno 200 nástrojů.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 08

DLP


Vzor ekonomické krize

Stavba
 • Vedení společnosti musí opravit po požáru výrobní halu k zabezpečení výroby / podnikání.
 • Investice do opravy haly představuje 5.000.000 Kč, kterými firma nedisponuje.
 • Pojistné plnění proti požáru pokryje 3.000.000 Kč.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 09

DLP

Úkoly

 1. Definujte 3 rizika, která mohou firmě vzniknout při podnikání a lze je preventivně pokrýt / eliminovat pojistnou smlouvou. (využijte DLP ZMNG II / KRMNG / Adria viz C 01)
 2. Pro 3 rizika proveďte analýzu konkrétního pojištění. (pojišťovna / riziko / výše pojistného / limit krytí pojistné události / ostatní)
 3. Konkretizujte kroky KM při řešení krize (vyberte 1 riziko, které nastane)
 4. Rozdíl mezi investicí a pojistným plněním je 2.000.000 Kč. Určete 3 rozhodnutí KM, jak tento rozdíl pokrýt / vyřešit.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 10

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 02 / 11

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2022-12-10 03:59:46 / konec výpisu prezentace